Průmysl včetně strojírenství jede dál, pomáhají organizace nejen pod MPO

foto

Stěžejní akcí českého průmyslu bývá každý rok Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně. Letos se po 61 letech kvůli koronaviru neuskuteční. I když se jedna z nejvýznamnějších tuzemských veletržních akcí překládá na rok 2021, průmysl včetně strojírenství jede dál i letos. Stejně tak pokračuje podpora tohoto sektoru ze strany ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a organizací, které jsou součástí resortu nebo s ním úzce souvisí. A pokračovat bude.

Fotogalerie

Česká národní expozice

Loni se na MSV poprvé v historii představila Česká národní expozice Czech Republic: The Country for the Future, která se dá označit jako Czech House. Pod jednou střechou nabídly služby podnikatelům a exportérům kromě MPO a dalších ministerstev také CzechTrade, CzechInvest, API, TAČR, ČEB, EGAP a ČMZRB. Spolupráce těchto subjektů pokračuje, i když v době koronaviru změnila náplň. Například v tom, že MPO samo nebo s dalšími partnery vytvořilo a spravuje řadu dotačních programů na pomoc v boji s důsledky covid-19.

Informace

Během pandemie koronaviru hrály a stále hrají velmi významnou roli rychlé informace. MPO i resortní organizace na to myslely a myslí. Ať už se jedná o webové stránky všech organizací nebo celostátní informační linku 1212, kterou MPO 15. března spustilo v reakci na pandemii koronaviru s cílem ulehčit záchranným složkám. Za jeden měsíc od 15. května do 15. června operátoři vyřídili 38 tisíc hovorů, do letošního června jich bylo celkem 182.238 s tím, že dalších 44.916 dotazů se řešilo na chatu. Na provozu linky 1212 se podílela víc než stovka zaměstnanců MPO, CzechInvestu a CzechTradu, technologické firmy, dobrovolníci, IT nadšenci, komunita  COVID19CZ aj. Linka funguje dál, nyní poskytuje zejména informace k programům MPO.

Během koronakrize se lidé velmi zajímali o přeshraniční pohyb, omezení podnikání, opatření pro podnikatele aj. Novinky se dozvídali prostřednictvím portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz. Vznikla na něm a je nadále průběžně aktualizovaná databáze často kladených dotazů a odpovědí (FAQ). Významně pomáhala také aplikace Záchranka, která nově nabízí i videopřenosy a on-line spojení s lékaři nebo digitální karta v chytrých zařízeních.

Na během pandemie vzniklé platformě CoVpoint.org, nyní už GovPoint.org, se zase propojila poptávka a nabídka výrobků a služeb. Platforma GovPoint.org v oblasti B2B funguje nadále. Díky ní by firmy mezi sebou (ale i s dalšími například vývojovými a výzkumnými subjekty) měly vytvářet nové řetězce a adaptovat se na celkové změny v ekonomice a silné přelomové události.

Transfer technologií

Pandemie koronaviru ukázala, že je třeba efektivněji koordinovat a zajišťovat podporu technologií a produktů. A to kvůli zajištění zdraví, bezpečnosti občanů a strategické soběstačnosti. Současně urychlila digitalizaci a on-line komunikaci, resp. on-line práci jako takovou.

MPO a nejen jeho resortní organizace v tom významně pomáhalo. Spustilo několik speciálních programů na pomoc transferu technologii jako třeba Czech Rise Up, Country for the Future, Inovační vouchery COVID, Technologie COVID, Inovace-Inovační projekt aj. To vše v souladu s Inovační strategií Czech Republic: The Country for the Future tak, aby se nezbytné inovace co nejdříve a co nejlépe zaváděly do praxe a podpořilo se tuzemské hospodářství a jeho provázanost s přidanou hodnotou.

„Vznik desítek technologických projektů v posledních měsících jednoznačně dokazuje, jakou příležitostí je pro českou ekonomiku tvorba vlastních produktů s přidanou hodnotou. Zatím jsou to pouze dílčí příklady, ale poslední měsíce ukazují ještě větší význam Inovační strategie ČR, již musíme přednostně naplňovat,“ připomíná koordinátor této strategie Robin Čumpelík.

Díky spolupráci státu a samospráv s univerzitami, soukromými subjekty i neziskovým sektorem se mimo jiné podařilo vyvinout a začít sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Tým profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha ve spolupráci s partnery z COVID19CZ zase vyvinul plicní ventilátor CoroVent, společnost Isolit Bravo speciální výtěrové tyčinky pro vyšetření na covid-19, Lab Media Servis transportní médium důležité k RNA testování aj.

Dalšími příklady úspěšného transferu technologií podpořeného státem jsou ochranné membrány z nanovlákna, diagnostika protilátek, digitální distribuce výsledků, bezkontaktní výdej vol-ně prodejných léčivých přípravků, dezinfekční LED svítidla, izolace virové RNA vývoj světelných řešení, plicní scanner v kombinaci s aktuálním daty pacienta, díky kterému lze upravit nemocniční lůžko do podoby umožňující pacienty ve vážném stavu podrobit vyšetření EIT aj.

MPO chce tuzemskou ekonomiku, od průmyslu přes vnitřní obchod po export, podporovat ještě víc. Mimo jiné značkou Česká kvalita spojenou s pozitivními příběhy, které mohou motivovat ke vzniku a rozvoji tzv. vědomého spotřebitele, jehož rozhodování ovlivňuje například podporu živnostníků a lokální ekonomiku jako takovou.

Finance

V kontextu s koronavirem v gesci MPO vznikly kromě dotačních programů na pomoc s transferem technologií, které jsme uvedli dříve, také programy směřované na OSVČ a firmy nezávisle na oboru činnosti. Například „Ošetřovné“ OSVČ určené pro OSVČ, které se po uzavření škol staraly o děti. Do září v tomto titulu MPO vyplatilo téměř 190 žádostí za téměř 2,2 mld. Kč.

MPO spustilo a spravovalo také program COVID – Nájemné, v němž se koncem září schválilo téměř 11 tisíc žádostí za skoro 1,5 mld. Kč. Ve správě resortu průmyslu a obchodu je také program COVID – Kultura s výsledky rovněž ke konci září: 272 přijatých žádostí za téměř 133 milionů korun.

Zatímco „Ošetřovné“ OSVČ a COVID – Nájemné už skončilo, u programu COVID – Kultura se připravuje 2. výzva, do konce letošního roku je na něj alokovaných 900 milionů Kč a jedná se o dalším rozšíření.

Významný podíl pomoci v systému komplexní podpory podnikatelské veřejnosti měly také bankovní a pojišťovací služby. Konkrétně za nimi stály Exportní garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka či Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Díky ČMZRB se Česká republika stala první zemí v EU v době koronavirové pandemie, která začala podnikatelům poskytovat podporu ve formě finančních nástrojů, konkrétně úvěrovým programem COVID I a záručními programy COVID II a COVID Praha. V případě záručních schémat za provozní komerční úvěry dokonce ČMZRB poskytovala ještě finanční příspěvek na úhradu úroků.

Kapacita těchto prvních programů byla velmi rychle vyčerpána, a proto byl na základě nové legislativy EU připraven společně s MPO a komerčními bankami robustní záruční program COVID III, jehož prostřednictvím lze podpořit podnikatele na státem zaručených úvěrech ve výši až 500 miliard korun. Vedle toho v období koronaviru podniky u ČMZRB čerpaly podporu i z jejích dalších standardních programů, jako je např. Expanze, Záruka 2015 až 2023, Úspory energie, S-podnik a další.

Přehled využití programů

Počet firem Objem státem zaručených úvěrů
Programy COVID 5 500 28 mld. Kč
Běžné programy 2 900 12 mld. Kč
CELKEM 8 400 40 mld. Kč

 

 * data platná za období od začátku roku do poloviny září 2020

Exportní garanční a pojišťovací společnost

EGAP ihned po propuknutí pandemie v Česku zavedla přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce hledající nové odběratele, snížila poplatky a zkrátila dobu potřebnou pro uznání nároku na pojistné plnění. V dubnu zahájila příjem žádostí o záruky COVID Plus, speciální garance určené pro velké exportéry zasažené pandemií, který byl v srpnu rozšířen i pro firmy z oblastí dopravy a cestovního ruchu. Začátkem září výše jistin úvěrů schválených záruk pře-sáhla hranici 10 miliard korun.

Zároveň pojišťovna vyřizovala mnohonásobně vyšší poptávku u běžných pojistných produktů, o které žádaly především malé a střední firmy. Počet pojištění krátkodobých dodavatelských úvěrů se v meziročním srovnání od dubna zvýšil čtyřnásobně.

Česká exportní banka

ČEB okamžitě zareagovala na ekonomické následky pandemie covid-19 a vstoupila do jednání se svými klienty, kterým poskytla informace o možnostech využití moratoria podle zákona 177/2020 Sb. a nabídla individuální řešení případných dopadů na exportní případy. V případě zájmu umožnila stávajícím klientům přizpůsobení plnění některých administrativních kroků.

V rámci podpory nových i stávajících exportně orientovaných firem připravila banka kampaň „Proměňte klesající trhy v investiční příležitost“ na podporu expanze českých firem jako investorů do zahraničí. ČEB nabízí úvěr na investice v zahraničí, která umožní nákup zahraniční společnosti či jejího podílu a tím posílí přítomnost českých firem přímo na lokálních trzích.

CzechTrade

Bankovní a pojišťovací služby daly do oběhu peníze firmám, jímž se navzdory koronavirové pandemii otevřely další příležitosti, kam se posunout. Získané prostředky mohou firmy využít na realizaci obchodních aktivit i v nových exportních destinacích. S jejich hledáním pomáhá agentura CzechTrade se svými zahraničními kancelářemi do konce roku 2020 zdarma. Jedná se o exportní poradenství a asistence v místě zahrnující screening trhu, vyhledání obchodních kontaktů, ověření zájmu o výrobek nebo službu nebo pomoc s řešením krizové situace českých firem v zahraničí například v případech, kdy jejich zboží uvízlo na hranici. Bezplatných služeb, které jsou poskytovány až do konce roku 2020, využilo už 744 firem.

CzechTrade nepřerušil ani akce exportního vzdělávání a na zvýšený zájem firem reagoval tím, že veškeré semináře a workshopy uspořádal v online podobě. Celkem 19 online akcí sledovalo celkem 1352 účastníků. Největší zájem byl o seminář k Německu, který se uskutečnil dokonce třikrát, dále o Latinskou Ameriku, téma e-commerce a online expanze. CzechTrade přinášel na portále BusinessInfo.cz aktuální zpravodajství ze zahraničních trhů a odpovědi na nejčastější otázky podnikatelů ke koronavirovým opatřením.

Agentura pro podnikání a inovace

Lukáš Vymětal, generální ředitel APIPodnikatelská veřejnost projevila zájem vedle poradenství i o dotace na inovace ve výrobě. API administruje dvě cílené výzvy programů OP PIK, které byly v reakci na koronavirovou krizi na jaře okamžitě vyhlášeny.

„První výzva se zaměřila na technologie pro produkci zdravotnických a osobních ochranných prostředků a firmy o ni projevily velký zájem. O dotace se přihlásilo celkem 147 projektů. Aktuálně je už 77 z nich, a to za téměř miliardu korun, schváleno. Nejvíce projektů se zaměřilo na výrobu roušek a dezinfekčních gelů. Průměrná dotace na jeden projekt činí 4,5 milionů korun,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel API. „Druhá výzva v programu Inovační vouchery cílí na sdílení poznatků a knowhow mezi podnikovou a výzkumnou sférou formou nákupu služeb. Žádosti o dotace v ní přijímáme až do konce roku,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Technologická agentura ČR

Vysokou měrou na urychlení rozvoje nových technologií přispěla i Technologická agentura ČR (TA ČR), která řešitelům již podpořených projektů poskytla možnost rozšíření jejich aktivit o výzkumná témata související s covid-19, s celkovým navýšením státní podpory o 100 milionů korun.

Nebyly opomenuty ani negativní společenské dopady pandemie, na jejichž eliminaci se zaměřila mimořádná veřejná soutěž Programu ÉTA. Na soutěž byly alokovány státní finanční prostředky ve výši dalších 100 milionů korun. Dalším nástrojem, který pomohl výzkumu proti covid-19, byl program mezinárodní spolupráce DELTA 2. TA ČR oslovila všechny své zahraniční partnery, aby zvážili možnost zaměření této společné soutěže také na výzkum spojený s pandemií.

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest v uplynulých měsících nabízela komplexní podporu podnikatelům. Mj. připravila zahraničním investorům speciální COVID INFO stránku pro lepší orientaci v českém prostředí v období pandemie.

Významný počin CzechInvest udělal pro české podnikatele - podpořil firmy v procesu certifikace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků a vývoje nových technologií v oblasti zdravotnictví.

Agentura se podílela s MPO na vzniku portálu CoVpoint (nyní GoVpoint.org) i online platformy Spojujeme Česko pro propojení státních i soukromých aktivit v boji s koronavirem, kam se zapojilo přes 90 subjektů. Na výzvu Krizového štábu ČR provedla agentura CzechInvest v českých regionech průzkum, ve kterém zjišťovala potřebu osobních ochranných a zdravotnických prostředků pro pracovníky obecních zdravotních a sociálních zařízení a obecních slo-žek integrovaného záchranného systému.

CzechInvest zorganizoval také dvouměsíční hackathon Hack the Crisis, jehož cílem bylo podpořit nápady a projekty, které pomáhají v boji s pandemií koronaviru. Přihlásilo se do něj více než 200 projektů a osmička výherců si rozdělila 10 milionů korun.

CzechTourism

Jan Herget, ředitel CzechTourism.Aktivity na podporu českého podnikatelského prostředí během pandemie koronaviru se ujala v turistickém ruchu i agentura CzechTourism. Významně revidovala marketingové plány pro rok 2020, postavila koncept kampaně na podporu domácího cestovního ruchu #světovéČesko a v zahraničí přizpůsobila své marketingové aktivity aktuální situaci. Od druhé poloviny června se zaměřila především na návštěvníky ze sousedních zemí a na podporu segmentu lázeňství a kongresové a incentivní turistiky. Dopady pandemie na sektor cestovního ruchu v Česku průběžně monitoruje pomocí průzkumů a analýz.

„Na sousedních trzích jsme aktuálně připraveni spustit on-line produktovou kampaň s cílem přilákat turisty na české hory, na advent do českých měst a do lázní. Zároveň připravujeme globální imageovou kampaň, s cílem podpořit aktivity Letiště Václava Havla na získání dálkových leteckých linek (především z USA a asijských zemí) do Prahy,“ říká Jan Herget, ředitel CzechTourism.

Domácí cestovní ruch podporuje CzechTourism především skrze cestovatelský portál Kudyznudy.cz a marketingovou kampaň #světovéČesko. Ta má za cíl zvýšit zájem o cestování po Česku, představit méně navštěvovaná místa a prodloužit sezónu. K prvnímu červenci také agentura připravila technologickou platformu pro stažení pobytových lázeňských voucherů v rámci vládního programu Covid – lázně.

Čísla a výhled

Koronavirus a související nezbytná opatření mimo jiné způsobil, že produkce za 1. pololetí roku 2020 oproti stejnému období loni klesla o 16,6 %. Téměř identický pokles, konkrétně o 16,9 %, vykázaly tržby. Průmyslová produkce ve strojírenství v eurozóně a v Německu ve stejném období klesla o 15,6 %, respektive o 15,1 %. V červenci průmyslová produkce meziročně klesla o 9,3 % pro ČR, přičemž v eurozóně se snížila o 12,5 %, v Německu o 16,3 %. Nové průmyslové zakázky v červenci meziročně poklesly o 9,9 %.

„Situace s pandemií koronaviru byla pro všechny úplně nová. Abychom ochránili zdraví občanů, museli jsme ze dne na den zastavit ekonomiku. A je logické, že restart podnikání maximálně podporujeme,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Je nutné, aby programy na pomoc firmám a OSVČ nejen kompenzovaly ztráty, ale také stimulovaly výrobu produktů pro ochranu zdraví a bezpečí lidí. Podpořili jsme tak mnoho subjektů při vývoji osobních ochranných či zdravotnických prostředků, pomáháme při zavádění novinek na trh a v dalším exportu i do zahraničí. Věřím, že díky společnému úsilí náš průmysl i celé hospodářství vyjde z krize zdravější, modernější a silnější. Věřím také, že se příští rok na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně osobně setkáme. Přeji všem pevné zdraví a těším se na viděnou.“

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 15:00 9°C

Celá předpověď