Plénum posoudilo doporučení prvních dvou občanských panelů

foto V pořadí třetí plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy se konalo 21. a 22. ledna v hybridním režimu ve Štrasburku. Posoudilo doporučení právního a klimatického panelu projektu.

V pátek 21. a v sobotu 22. ledna zhodnotilo plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy doporučení dvou evropských panelových diskusí občanů a vnitrostátních panelových diskusí občanů.

Třetí plenární zasedání konference zhodnotilo 90 doporučení, která vyslovily panely pro téma „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ a „Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“ a související doporučení z vnitrostátních panelových diskusí občanů.

Diskuse se věnovaly doporučením od každé ze dvou evropských panelových diskusí V pořadí třetí plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy se konalo 21. a 22. ledna v hybridním režimu ve Štrasburku. Posoudilo doporučení právního a klimatického panelu projektu.občanů, které dosud dokončily svou činnost, v nichž se setkalo přibližně 200 Evropanů různého věku a z různého prostředí ze všech členských států (osobně i na dálku), aby společně diskutovali a přijali doporučení týkající se současných i budoucích výzev, před nimiž Evropa stojí.

Panel pro téma „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ přijal na svém závěrečném zasedání pořádaném Evropským univerzitním institutem v prosinci ve Florencii (Itálie) 39 doporučení. Panel pro téma „Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“ uspořádala v lednu College of Europe v Natolinu ve Varšavě (Polsko) a vzešlo z něj 51 doporučení v jeho oblasti působnosti.

Guy Verhofstadt (Evropský parlament) uvedl: „Zaujalo mě, s jakou jistotou zástupci občanů svá doporučení hájili v diskusích se zkušenými politiky. Je jasné, že počítají s konkrétními kroky, které budou respektovat jejich obecnou vizi a nebudou jen účelovým výběrem určitých prvků. Všechna doporučení budou muset být nakonec zpracována.“

Clément Beaune (předsednictví Rady EU) připomněl: „Plenární zasedání se musí řídit doporučeními občanů. To je výzva, jíž musíme společně čelit na Konferenci o budoucnosti Evropy. Těší nás, že diskuse a příspěvky občanů obohacují priority Evropské unie pro budoucí generace.“

Dubravka Šuicová (místopředsedkyně Evropské komise) dodala: „Od počátku jsem měla v tento způsob vedení diskusí plnou důvěru. Má očekávání však byla dokonce překonána: ohromila mě vysoká kvalita dosavadních doporučení přijatých evropskými a vnitrostátními panelovými diskusemi občanů. Je proto o to důležitější, aby se občané ve výsledku těchto jednání rozpoznali a později viděli konkrétní dopad této konference. Naše demokracie si tuto živou a konstruktivní diskusi zaslouží.“

Zbylé dvě evropské panelové diskuse občanů, které svá doporučení dosud nepředložily, mají svou práci dokončit v únoru. Zasedání panelu pro téma „EU ve světě / migrace“ (jehož konání se předpokládá ve dnech 11. – 13. února) bude pořádat Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu (Nizozemsko). Zasedání panelu pro téma „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“ (jehož konání se očekává ve dnech 25. – 27. února) bude pořádat Institut pro mezinárodní a evropské záležitosti v Dublinu (Irsko). Jejich doporučení budou projednána na následujícím plenárním zasedání konference.

Co je plénum Konference o budoucnosti Evropy

Plenárního zasedání konference se za rovných podmínek účastní zástupci Evropského parlamentu (108), Rady EU (54, tedy dva z každého členského státu) a Evropské komise (3), jakož i zástupci všech vnitrostátních parlamentů (108) a dále občané (108). Mezi občany, kteří se účastní jednání, jsou zástupci evropských panelových diskusí občanů (80), zástupci vnitrostátních akcí nebo vnitrostátních panelových diskusí občanů (27, tedy jeden z každého členského státu) a předseda Evropského fóra mládeže. Kromě toho se jej jako členové účastní zástupci Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru (po 18 zástupcích), zvolení zástupci regionálních a místních orgánů (6 z každého orgánu) a zástupci sociálních partnerů (12) a občanské společnosti (8). Ostatní členové sboru komisařů, včetně vysokého představitele unie, jsou čas od času zváni k účasti na rozpravě, když se diskutuje o tématech spadajících do jejich příslušných portfolií. Mohou být rovněž přizváni zástupci klíčových zúčastněných stran – jak tomu bylo v případě zasedání ve dnech 21. – 22. ledna, jehož se zúčastnili zástupci zemí západního Balkánu, agentur a orgánů EU, jako je evropská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reillyová –, a dále zástupci dialogu mezi evropskými orgány a církvemi, náboženskými sdruženími nebo komunitami, jakož i představitelé filozofických a nekonfesních organizací.

Na plenárním zasedání se diskutuje o doporučeních vnitrostátních i evropských panelových diskusí občanů a o příspěvcích získaných z vícejazyčné digitální platformy, seskupených podle témat, bez předem stanoveného výsledku. Plenární zasedání předloží své návrhy výkonné radě na základě konsensu. Výkonná rada vypracuje zprávu v plné spolupráci a zcela transparentně s plenárním zasedáním. Panelové diskuse vybraly 80 občanů (20 z každého panelu), aby je na plenárním zasedání konference zastupovali. Tito zástupci jsou členy plenárního zasedání od jeho druhého zasedání, které se konalo v říjnu ve Štrasburku. Všichni Evropané mohou do diskuse i nadále přispívat prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď