EP: Dohoda na dlouhodobém rozpočtu EU musí projít změnami

foto Evropský parlament v Bruselu - ilustrační foto.

Zřízení fondu pro obnovu je historickým krokem. Dlouhodobé priority EU, jako například Zelená dohoda pro Evropu nebo digitální agenda, jsou ale ohrožené. Vyplývá to z nelegislativního usnesení, které ve čtvrtek schválil Evropský parlament.

Text přijatý poměrem hlasů 465 (pro): 150 (proti): 67 (zdrželo se hlasování) reaguje na závěry mimořádného zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo 17. až 21. července. Parlament prostřednictvím usnesení vzdává hold obětem nového koronaviru a všem osobám bojujícím proti pandemii. Podle poslanců mají za těchto mimořádných okolností občané v EU společnou povinnost vzájemné solidarity.

Pozitivní krok pro obnovu, z dlouhodobého hlediska ale nedostatečný

Parlament v usnesení, které slouží jako mandát pro nadcházející vyjednávání poslanců se zástupci členských států o konečné podobě budoucího financování unie a její obnovy, ocenil, že hlavy států a předsedové vlád EU schválili fond na podporu oživení, který Parlament navrhl v květnu. Podle poslanců jde o historický krok pro Evropskou unii. Zákonodárci však zároveň zkritizovali výrazné snížení prostředků na granty. Vyzvali také k plnému demokratickému zapojení Evropského parlamentu do nástroje oživení, který zvoleným poslancům nepřiznává žádnou formální úlohu.

Parlament také odmítl škrty týkající se programů zaměřených na budoucnost, které dle poslanců mohou oslabit základy udržitelného a odolného oživení. Poslanci varují před tím, že klíčové programy týkající se klimatu, digitální transformace, zdraví, mládeže, kultury, výzkumu nebo správy hranic, jsou nyní ohroženy okamžitým poklesem financování mezi roky 2020 a 2021. Poukazují také na to, že od roku 2024 bude rozpočet EU jako celek nižší než v roce 2020, což ohrozí závazky a priority EU.

Parlament nemůže akceptovat špatnou dohodu

Parlament odmítá přijmout politickou dohodu Evropské rady o Víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021-2027 v její současné podobě a neschválí ji jako hotovou věc. Poslanci dodávají, že jsou připraveni neudělit souhlas s budoucím dlouhodobým rozpočtem EU do doby, než bude dosaženo uspokojivé dohody v rámci nadcházejících jednání mezi Parlamentem a Radou. Jednání by podle zákonodárců měla být ukončena do konce října, aby bylo zajištěno bezproblémové nastartování nových programů od 1. ledna 2021.

Poslanci zároveň připomínají, že v případě, že budoucí dlouhodobý rozpočet nebude včas schválen, bude možné na základě článku 312 Smlouvy o fungování EU dočasně prodloužit platnost rozpočtových stropů z posledního roku předcházejícího dlouhodobého rozpočtu. Rozpočtové stropy z roku 2020 by tak zůstaly v platnosti i v roce 2021. Tento nouzový plán je přitom podle poslanců plně kompatibilní s plánem obnovy EU i s přijetím nových programů příštího VFR.

Právní stát

Poslanci vyjádřili hluboké politování nad tím, že Evropská rada výrazně oslabila úsilí Evropské komise a Parlamentu v oblasti podpory dodržování zásad právního státu, základních práv a demokracie v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje pro oživení Evropy. Zákonodárci v této souvislosti zdůraznili, že o konečném znění nařízení o právním státě rozhodnou společně Evropský parlament a Rada (ministrů) EU.

Nové zdroje financování a splácení společného dluhu

Poslanci v usnesení znovu zdůraznili, že Parlament neposkytne souhlas s VFR, pokud nedojde k dohodě na reformě systému vlastních zdrojů EU. Součástí této reformy by mělo být zavedení souboru nových vlastních zdrojů do konce VFR na období 2021–2027, který by měl pokrýt alespoň náklady spojené s plánem obnovy EU.

Usnesení konstatuje, že hlavy států a předsedové vlád EU nedořešili problematiku splácení nástroje na podporu oživení. Bez dalších škrtů v rozpočtech programů EU nebo zvýšení příspěvků členských států do rozpočtu EU zbývá vytvoření vlastních zdrojů financování unie jako jediné přijatelné řešení, které prosazuje i Evropský parlament, dodává schválený text.

Nezbytnost střednědobé revize dlouhodobého rozpočtu EU

Parlament požaduje, aby právně závazná revize VFR v polovině období vstoupila v platnost nejpozději do konce roku 2024. Součástí této revize by dle poslanců mělo být také přehodnocení rozpočtových stropů pro období 2025-2027, zavedení dalších vlastních zdrojů financování unie a dosahování cílů v oblasti klimatu a biodiverzity.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je úterý 20. října 2020

Očekáváme v 9:00 7°C

Celá předpověď