Doporučení z Panelu 4

foto Panel EU ve světě / Migrace pořádal své závěrečné třetí zasedání v nizozemském Maastrichtu, stalo se v první polovině letošního února.

Konference o budoucnosti Evropy jde do finále. Skončily debaty v panelech občanů, zasedla plenární zasedání. Ta projednala doporučení, která rozebíráme v tomto speciálu. Závěrečné slovo má mít plénum o tomto víkendu. Příspěvky vložené na futureu.europa.eu po 20. únoru budou vyhodnoceny po 9. květnu.

Fotogalerie

Panel s názvem „EU ve světě / Migrace“ se zabývá úlohou EU ve světě, včetně cílů a strategií pro bezpečnost EU, obranu, obchodní politiku, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, zahraniční politiku, politiku sousedství a rozšíření EU. Tento panel se rovněž věnoval tomu, jakým způsobem by se EU měla vypořádat s migrací.

Doporučení přijatá panelem jsou u Panelu číslo 4 rozdělena podobně jako u předchozích panelů do pěti oblastí. Jsou jimi Soběstačnost a stabilita, EU jako mezinárodní partner, Silná EU v mírumilovném světě, Migrace z lidské perspektivy a Odpovědnost a solidarita napříč EU.

Soběstačnost a stabilita

Panel doporučuje, aby strategické produkty evropské výroby (jako jsou zemědělské produkty, polovodiče, léčivé přípravky, inovativní digitální a environmentální technologie) byly lépe propagovány a finančně podporovány, byly dostupné a cenově dosažitelné evropským spotřebitelům a aby se v co největší míře snížila závislost na neevropských zemích. Aktivní průmyslová politika má být selektivní a zaměřená na inovativní výrobky nebo na ty, které jsou důležité pro zajištění základních potřeb a služeb.

Bylo by dobře, kdyby unie snížila svou závislost na dovozu ropy a zemního plynu. Toho by mělo být dosaženo aktivní podporou projektů v oblasti veřejné dopravy a energetické účinnosti, celoevropské vysokorychlostní železniční sítě pro osobní a nákladní dopravu, rozšíření poskytování čisté a obnovitelné energie (zejména v oblasti solární a větrné energie) a alternativních technologií (jako je vodík nebo energie z odpadů). EU by měla podporovat kulturní posun od osobní automobilové dopravy k veřejné dopravě, sdílení elektromobilů a cyklistice.

Ve všech členských státech by měl fungovat celoevropský program na podporu malých místních výrobců ve strategických odvětvích. Tito výrobci by byli odborně vyškoleni, finančně podporováni prostřednictvím dotací a motivováni k tomu, aby (v mezích možností daných dostupností surovin v EU) vyráběli více zboží, které bude splňovat požadavky, což povede k omezení dovozu.

Vzniknout má systém pro migraci pracovních sil do EU, který bude založen na skutečných potřebách evropských trhů práce včetně jednotné metodiky pro uznávání odborných a akademických diplomů ze zemí mimo EU i v rámci EU. Měly by existovat nabídky profesních kvalifikací a možností kulturní a jazykové integrace pro kvalifikované migranty. Žadatelům o azyl s příslušnou kvalifikací má být umožněn přístup na trh práce. Měla by existovat integrovaná agentura, jejímž základem by se mohla stát Evropská síť služeb zaměstnanosti.

EU jako mezinárodní partner

Je žádoucí prosazení omezení dovozu výrobků ze zemí, ve kterých je povolena dětská práce. Za tímto účelem by měla vzniknout černá listina společností, která bude pravidelně aktualizována podle momentální situace.

EU by měla navázat partnerství s rozvojovými zeměmi, podporovat jejich infrastrukturu a sdílet kompetence výměnou za vzájemně výhodné obchodní dohody, které jim pomohou s přechodem na ekologické zdroje energie.

Panelisté dále apelují na to, aby Evropská unie zajistila stejně vstřícný přístup a stejně vstřícná zařízení na všech hranicích, respektování lidských práv a zaručení bezpečnosti a zdraví všech migrantů (například těhotných žen a dětí).

Na přední stranu výrobků určených k prodeji běžným spotřebitelům by mohlo přibýt povinné „ekoskóre“, jež by se počítalo podle emisí z výroby a přepravy a podle škodlivého obsahu na základě seznamu nebezpečných výrobků. Toto ekoskóre by měl řídit a sledovat orgán EU.

Unie má přijmout strategii, která jí umožní dosáhnout větší nezávislosti v oblasti výroby energie. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie odpovídající potřebám, kapacitám a zdrojům členských států by měl koordinovat evropský orgán integrující stávající evropské energetické instituce, který by měl zároveň respektovat svrchovanost členských států. Instituce by za účelem provádění této strategie podporovaly vzájemné sdílení znalostí.

Měly by platit přísnější environmentální normy pro vývoz odpadů v rámci EU i mimo ni a přísnější kontroly a sankce s cílem zastavit nelegální vývoz odpadů. EU by měla členské státy více motivovat k recyklaci jejich vlastního odpadu a k jeho využívání k výrobě energie.

Země Evropské unie se mají společně a vážněji zabývat otázkou jaderné energie. Je třeba posílit spolupráci při posuzování využívání jaderné energie a její úlohy během období, které Evropa potřebuje k přechodu na zelenou energii.

Větší blízkosti občanům je možné docílit vytvořením a posílením vazeb s občany a místními institucemi, jako jsou místní samosprávy, školy a obce. Panel navrhuje pořádání akcí zaměřených na přímé zapojení občanů, podobných Konferenci o budoucnosti Evropy.

Silná EU v mírumilovném světě

Budoucí „společné ozbrojené síly Evropské unie“ mají být využívány převážně pro účely sebeobrany. Agresivní vojenské akce jakéhokoli druhu musí být vyloučeny.

Posílení schopnosti EU reagovat na krizové situace uvnitř i v zahraničí by umožnilo chránit její základní hodnoty.

Bylo by správné, kdyby se o všech otázkách, o nichž se rozhoduje na základě jednomyslnosti, rozhodovalo kvalifikovanou většinou. Výjimkou by mělo být přijetí nového člena EU a změny základních zásad EU uvedených v článku 2 Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv Evropské unie.

Má-li být unie věrohodná a spolehlivá, musí vůči těm, kteří porušují její zásady, uplatňovat sankce. Tyto sankce by měly být rychle a aktivně vymáhány a ověřovány.

Vytvořen má být zvláštní rozpočet na rozvoj vzdělávacích programů o fungování EU a jejích hodnotách. Členským státům, které si to přejí, by bylo možné navrhnout, aby tyto programy začlenily do svých školních osnov (pro základní, střední a vysoké školy).

Evropská unie potřebuje lepší mediální strategii. Na jedné straně by měla posílit svou viditelnost v sociálních médiích a aktivně propagovat svůj obsah. Na druhé straně má i nadále pořádat konference, jako je Konference o budoucnosti Evropy, a tyto konference by se měly konat každý rok a s možností fyzické účasti.

Migrace z lidské perspektivy

Evropská unie se musí aktivně podílet na hospodářském rozvoji zemí za hranicemi Evropské unie a zemí, odkud přichází velké množství migrantů. Za pomoci příslušných subjektů (např. místních nevládních organizací, místních politiků, pracovníků v terénu, odborníků atd.) by měla hledat mírové způsoby účinných a aktivních intervencí v zemích, které jsou zdrojem významných migračních toků a s nimiž byly již dříve dohodnuty přesné podmínky spolupráce s místními orgány.

Harmonizovat pracovní podmínky v celé unii (např. minimální mzdu, pracovní dobu atd.) by mohl společný evropský pracovní rámec.

EU se má pustit do provádění společné a kolektivní migrační politiky, založené na zásadě solidarity. Zaměřit by se měla na problém týkající se uprchlíků. Společný postup ve všech členských státech unie má být založen na osvědčených postupech a zvyklostech, které se jeví jako úspěšné ve všech zemích unie.

Je v zájmu celé unie, aby vyvinula větší úsilí v oblasti informování a vzdělávání občanů členských států o tématech souvisejících s migrací. Tohoto cíle by mělo být dosaženo už vzděláváním dětí v oblastech, jako je migrace a integrace, a to už od prvních ročníků základní školy.

Každý žadatel o azyl a každý uprchlík by měl během řízení o povolení pobytu navštěvovat jazykové kurzy a kurzy integrace. Kurzy mají být povinné, bezplatné a v počáteční fázi integrace by měly zahrnovat osobní asistenci. Měly by začít do dvou týdnů od podání žádosti o povolení pobytu.

Odpovědnost a solidarita napříč EU

Dublinský systém je třeba nahradit právně závaznou smlouvou, která zajistí spravedlivé, vyvážené a přiměřené rozdělování žadatelů o azyl v EU na základě solidarity a spravedlnosti. V současné době jsou uprchlíci povinni předložit svou žádost o azyl v prvním členském státě EU, do něhož dorazí. Tato systémová změna by měla proběhnout co nejrychleji.

EU by měla poskytovat členským státům podporu, která by jim umožnila zpracovávat žádosti o azyl rychleji a v souladu se společnými normami. Uprchlíkům má být nabídnuto humanitární ubytování.

V zájmu snížení zátěže zemí, do nichž uprchlíci přicházejí, by se měli uprchlíci po svém prvním příchodu do EU rychle a účinně přemisťovat, což by umožnilo jejich žádost o azyl zpracovat v jiných zemích EU. K tomu je zapotřebí finanční podpora ze strany EU a organizační podpora, kterou by mohla poskytnout Agentura EU pro azyl. Osoby, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty, musí být účinně poslány zpět do své země původu, pokud je jejich země původu považována za bezpečnou.

Silná finanční, logistická a operační podpora má být určena pro řízení prvního přijetí, aby vedla k případné integraci nebo k repatriaci nelegálních migrantů. Příjemci této podpory by měly být státy ležící na hranicích EU, které nesou zátěž migračního přílivu.

Bylo by vhodné posílit mandát Agentury EU pro azyl s cílem koordinovat a řídit rozdělování žadatelů o azyl do jednotlivých členských států EU, aby jejich rozdělování bylo spravedlivé. Spravedlivé rozdělení musí zohledňovat potřeby žadatelů o azyl, ale i logistické a hospodářské kapacity členských států EU a jejich potřeby na trhu práce.

Žádosti o azyl by měly být vyřizovány a rozhodovány pro celou Evropskou unii na základě jednotných norem a za tímto účelem by měl být vytvořen zastřešující orgán EU, nebo posílena Agentura EU pro azyl.

Zřízena mají být ve všech členských státech EU specializovaná azylová střediska pro nezletilé osoby bez doprovodu. Těm musí být co nejdříve zajištěno ubytování a poskytnuta péče odpovídající jejich konkrétním potřebám.

Panel závěrem důrazně doporučuje provést celkovou revizi všech dohod a právních předpisů upravujících azyl a přistěhovalectví v Evropě a přijmout celoevropský přístup.

Celé doporučení zde

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď