Doporučení z Panelu 3

foto Účastníci třetího panelu evropských občanů na konferenci o budoucnosti Evropy se sešli v lednu ve Varšavě.

Konference o budoucnosti Evropy jde do finále. Skončily debaty v panelech občanů, zasedla plenární zasedání. Ta projednala doporučení, která rozebíráme v tomto speciálu. Závěrečné slovo má mít plénum o tomto víkendu. Příspěvky vložené na futureu.europa.eu po 20. únoru budou vyhodnoceny po 9. květnu.

Fotogalerie

Panel s názvem „Změna klimatu a životní prostředí / Zdraví” se týká dopadů změny klimatu, environmentálních otázek a nových výzev pro Evropskou unii v oblasti zdraví. Tato témata souvisejí s cíli a strategiemi EU, jako jsou zemědělství, doprava a mobilita, energetika a přechod ke klimaticky neutrální společnosti, výzkum, systémy zdravotní péče, reakce na zdravotní krize, prevence a zdravý životní styl. Souvisejí také s programem Horizont Evropa, který má za cíl řešit některé z největších výzev našeho světa, jako je boj proti rakovině, přizpůsobování se změně klimatu, ochrana oceánů, život v zelenějších městech a zajištění zdraví půdy a dostatku potravin.

Doporučení přijatá panelem, jež jsou předložena plénu, jsou u Panelu číslo 3 rozdělena do pěti oblastí. Jsou jimi Lepší životní podmínky, Ochrana životního prostředí a zdraví, Změna orientace hospodářství a spotřeby, Směrem k udržitelné společnosti a Péče o všechny. Ty jsou dále roztříděny do dílčích podoblastí, součástí dokumentu jsou rovněž projednaná doporučení, jež panel nakonec nepřijal. 

Lepší životní podmínky 

Panel evropských občanů doporučuje, aby EU poskytovala dotace na ekologické zemědělství, včetně pobídek pro organické pesticidy, s cílem zlepšit dostupnost ekologických výrobků. Vyslovuje se pro to, aby unie podporovala vzdělávání zemědělců v oblasti ekologického a udržitelného zemědělství a aby se nepraktikovalo monokulturní zemědělství. Malým ekologickým zemědělským podnikům, neintenzivním zemědělským podnikům a podnikům s krátkými dodavatelskými řetězci by měla být poskytnuta podpora, aby se staly konkurenceschopnějšími.

Inovace ve vertikálním zemědělství mají podpořit evropské investice. Jde o zemědělství, jež pomáhá ušetřit pozemkovou plochu, a ta může být využita pro lesnictví.

EU by měla stanovit minimální normy pro kvalitu potravin, jejich sledovatelnost a používání sezónních potravin ve školních jídelnách. Zdravé ingredience pro školní jídelny mají být dotovány, aby žáci měli k dispozici cenově dostupné a vysoce kvalitní potraviny.

Občané požadují, aby EU dala peníze na nové jízdní pruhy pro kola a do zlepšování těch existujících, aby byla jízda na kole bezpečná a přitažlivá. Je třeba zajistit, aby bylo v celé Evropě široce dostupné školení v oblasti pravidel silničního provozu pro všechny věkové skupiny, zejména pokud jde o elektrokola a osoby bez řidičského průkazu. Výrobci elektrokol by měli mít povinnost poskytovat informace o jejich používání a rizicích.

Produkce potravin se má stát součástí osnov veřejného vzdělávání. Ve školách by mohly vznikat zahrady, ve městech pak projekty zahradničení. Bývalá parkoviště můžou posloužit jako plochy k ozeleňování. Unie se má zasadit o novu směrnici, jež bude vyžadovat, aby programy rozvoje měst splňovaly specifické environmentální požadavky, jež by učinily tyto aglomerace ekologičtějšími. 

Ochrana životního prostředí a zdraví 

Panel má za to, že by měl vzniknout jednotný systém označování, který bude u každého dostupného výrobku zakoupeného v EU znázorňovat celou ekologickou stopu. Výrobky ze zemí mimo EU budou muset tento systém označování transparentním způsobem dodržovat. Tyto informace o životním cyklu výrobku mají zásadní význam pro všechny občany v EU, jelikož posílí postavení spotřebitelů při jejich nákupech.

Více finančních prostředků než dosud má jít do zkoumání nových zdrojů energie šetrných k životnímu prostředí, přičemž informace o jednotlivých zdrojích energie musí být naprosto transparentní. K dosažení klimaticky neutrální výroby energie je zapotřebí intenzivnější výzkum a více investic.

Pro chemické pesticidy a hnojiva ve všech typech zemědělských podniků má platit výrazné omezené, o urychlení výzkumu přírodních alternativ a podporou nových řešení, včetně školení pro zemědělce, se mají postarat přísnější společenské normy. 

Rozšířit by se měly chráněné oblasti za účelem zachování biologické rozmanitosti (savců, ptáků, hmyzu a rostlin). Nezbytné je posílit právní stát, pokud jde o zásahy člověka v těchto oblastech.

Všeobecné dotace pro zemědělství čeká přesměrování hlavně na projekty související s rozvojem udržitelného zemědělství, včetně respektování přírody a pracovníků. Příjemci by měli dodržovat jasné environmentální normy a být přísně monitorováni.

Další doporučení apelují na loajální hospodářskou soutěž v oblasti zemědělských produktů šetrných k životnímu prostředí, na rychlé a masivní (opětovné) zalesňování v EU a na rychlé a postupné odstraňování neudržitelných forem obalů potravin, včetně plastových obalů a jiných biologicky nerozložitelných materiálů. Skončit mají intenzivní chov zvířat a nevyhovující životní podmínky pro ně. Postupným odstraňováním velkochovů se sníží míra znečištění životního prostředí a posílí se ochrana přírody. 

Změna orientace hospodářství a spotřeby 

Je žádoucí, aby unie přijala více opatření, která spotřebitelům umožní delší používání výrobků a budou je k němu motivovat. EU by měla bojovat proti plánovanému zastarávání prodloužením záruk na výrobky a stanovením maximální ceny náhradních dílů po uplynutí záruční doby. Všechny členské státy by měly zavést slevu na dani za opravárenské služby, jako je tomu ve Švédsku. Výrobci by měli mít povinnost deklarovat očekávanou životnost svých výrobků.

EU má prosazovat přísnější environmentální normy pro výrobu a zajistit spravedlivé pracovní podmínky v celém výrobním řetězci. Normy EU pro výrobu by měly být udržitelnější, harmonizované ve všech členských státech a měly by se vztahovat i na dovážené zboží.

Unie a členské státy by měly zavést opatření k omezení reklamy na výrobky, které poškozují životní prostředí. U výrobků s nízkou udržitelností by se ve všech formách reklamy mělo uvádět povinné prohlášení o tom, že jsou škodlivé pro životní prostředí. U výrobků, které nejsou udržitelné vůbec, by EU měla reklamu zakázat.

Zavedena a rozšířena má být infrastruktura systémů zálohování a zpětného odběru pro všechny primární obaly vyrobené ze skla, plastů, hliníku atd. jednotným způsobem v celé EU. Kromě nádob na potraviny a nápoje by se měl tento systém používat i na jiné druhy lahví a nádob, jako jsou obaly šamponů.

Evropa si zaslouží důraznější podporu pro provádění politik oběhového hospodářství zaměřených jak na podniky, tak na občany, a to formou finančních pobídek pro ty, kdo je dodržují. 

Směrem k udržitelné společnosti 

EU by měla přijmout opatření pro zavedení povinných filtrů CO2, zejména pro uhelné elektrárny, a sice na přechodnou dobu, dokud budeme záviset na konvenčních zdrojích energie. Členské státy, které nemají na zavedení filtrů CO2 finanční zdroje, mohou dostat finanční pomoc. Podmíněna bude dodržováním politik EU v oblasti klimatu souvisejících s Pařížskou dohodou a Zelenou dohodou a veškerých nových právních předpisů v oblasti klimatu.

S ohledem na skutečnost, že emise CO2 není možné ihned odstranit a že EU je stále závislá na uhlí, je zapotřebí přijmout krátkodobá i dlouhodobá opatření.

Panelisté doporučují zelený vodík, ačkoli jde o nákladný proces, jelikož pro získání 25 procent vodíku je zapotřebí 75 procent energie. Nejlepším řešením může být výroba energie bez CO2, používat by se mohla větrná energie – EU by do ní měla více investovat a zvýšit její výrobu, jakož i její skladování pro budoucí účely. Zelený vodík je flexibilní a dá se skladovat.

Zřízeny mají být zvláštní internetové stránky / platforma ověřená řadou odborníků s pravidelně aktualizovanými a rozmanitými vědeckými informacemi o životním prostředí, které budou snadno dostupné a transparentní pro všechny občany. Omezení mohou být uvalena na množství dováženého zboží, které nesplňuje normy EU, pokud jde o ekologickou stopu.

EU se vyzývá, aby propagovala, podporovala a usnadňovala dialog o změně klimatu mezi všemi úrovněmi rozhodování, od místní úrovně (občané) až po úroveň globální (celostátní, mezinárodní a mezikontinentální), aby bylo možné zmírnit obavy všech zúčastněných stran.

Je nutné zlepšit propojení venkovských oblastí. Toho by mělo být dosaženo rozvojem evropské sítě veřejné dopravy založené na dostupných cenách (s upřednostněním železniční dopravy) a pobídkami pro využívání veřejné dopravy. Za tímto účelem by mělo být ve venkovských oblastech zajištěno v krátkém a realistickém časovém rámci rovněž internetové připojení.

Státy EU by měly podporovat nákup elektrických vozidel, která splňují dobré normy pro životnost baterií. Toho by bylo možné dosáhnout prostřednictvím pobídek EU platných pro všechny členské státy EU a zlepšením infrastruktury pro elektromobilitu. Zároveň by měla EU investovat do vývoje dalších neznečišťujících technologií, jako jsou biopaliva a vodík pro ta vozidla, jejichž elektrifikace je obtížné dosáhnout, jako jsou čluny a nákladní automobily. 

Péče o všechny 

Je v zájmu unie, aby zachovala společné zdravotní normy, prosazovala důstojné minimální mzdy, maximální počet pracovních hodin a stejné normy odborné přípravy zdravotnických pracovníků pro stejné certifikace v celé Evropě.

Panel je pro, aby Evropská unie zajistila stejnou kvalitu léčby v celé EU a spravedlivé lokální náklady této léčby. Toho by mohlo být dosaženo rozšířením pravomocí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nebo vytvořením nové specializované evropské agentury pro zadávání veřejných zakázek, která by byla zodpovědná za vyjednávání a získávání lepších cen léčivých přípravků pro všechny členské státy. Je třeba minimalizovat riziko monopolů ve farmaceutickém průmyslu.

Vzniknout by mohla evropská databáze zdravotní péče, v níž by byly k dispozici lékařské záznamy v případě mimořádných událostí nebo onemocnění. Účast by měla být volitelná a musí být zajištěna ochrana osobních údajů.

Evropská unie má dále rozvíjet a synchronizovat existující výzkumné a inovační programy v oblasti zdraví, jak je tomu v rámci stávajícího programu Horizont Evropa. Akademické výsledky by měly být volně dostupné ve všech členských státech. Vědecká spolupráce by mohla obohatit vědecké kapacity a znalosti jednotlivých výzkumných pracovníků. Sdílení znalostí by například mohlo vést k včasné diagnostice a lepší léčbě, která by omezila počet závažných a smrtelných onemocnění v celé Evropě.

Je záhodno navýšit rozpočet určený na společné výzkumné a inovační projekty v oblasti zdraví (bez rozpočtových škrtů v jiných programech EU v oblasti zdraví). To by rovněž celkově posílilo evropské vědecké a výzkumné instituce.

Ve všech členských státech se má ve stejném týdnu pořádat týden věnovaný zdraví, a sice všem zdravotním otázkám se zvláštním zaměřením na duševní zdraví. Během tohoto týdne budou společně projednávána a propagována všechna hlavní témata týkající se duševního zdraví spolu s dalšími již existujícími iniciativami, jako jsou iniciativy organizace Mental Health Europe.

Stanoveny a prosazeny mají být minimální normy pro kvalitní stomatologickou péči, včetně profylaxe, pro všechny členské státy EU. Děti, nízkopříjmové skupiny a jiné zranitelné skupiny by měly mít k dispozici bezplatnou stomatologickou péči. Během 15–20 let by EU měla zaručit přístup k cenově dostupné stomatologické péči pro všechny.

Kurzy poskytování první pomoci by měly být bezplatně dostupné všem občanům EU. Na místě je úvaha, zda by tyto kurzy neměly být povinné pro studenty a pracoviště (ve veřejném i soukromém sektoru). 

Příště: Doporučení z panelu 4 “EU ve světě / Migrace“ 

Celé doporučení zde

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď