Doporučení z Panelu 2

foto Účastníci druhého panelu evropských občanů na konferenci o budoucnosti Evropy se sešli na třetím zasedání v polovině prosince v italské Florenci.

Konference o budoucnosti Evropy jde do finále. Skončily debaty v panelech občanů, zasedla plenární zasedání. Ta projednala doporučení, která rozebíráme v tomto speciálu. Závěrečné slovo má mít plénum na konci dubna. Příspěvky vložené na futureu.europa.eu po 20. únoru budou vyhodnoceny po 9. květnu.

Panel s názvem „Evropská demokracie / Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ se Účastníci druhého panelu evropských občanů na konferenci o budoucnosti Evropy se sešli se třetím zasedání v polovině prosince v italské Florenci.zabývá tématy souvisejícími s demokracií, jako jsou volby, účast mimo období voleb, pocit, že se zvolení zástupci vzdalují těm, kdo je zvolili, svoboda sdělovacích prostředků a dezinformace. Zaměřuje se rovněž na otázky související se základními právy a hodnotami, právním státem a bojem proti všem formám diskriminace. Současně řeší i problematiku vnitřní bezpečnosti EU, jako je ochrana Evropanů před teroristickými činy a jinými trestnými činy.

Doporučení přijatá panelem, jež jsou předložena plénu, jsou u Panelu číslo 2 rozdělena do pěti témat. Jsou jimi Zajištění práv a nediskriminace, Ochrana demokracie a právního státu, Reforma EU, Budování evropské identity a Posílení účasti občanů. Ta jsou dále roztříděna do dílčích témat, součástí dokumentu jsou rovněž projednaná doporučení, jež panel nakonec nepřijal.

Zajištění práv a nediskriminace

Panel evropských občanů žádá, aby EU stanovila antidiskriminační kritéria na trhu práce (kvóty pro mladé a starší lidi, žena či menšiny). Pokud podniky tato kritéria splní, mohly by dostat dotace nebo daňové úlevy.

Unie by měla vytvořit pobídkový program, který usnadní vytváření cenově dostupných mateřských škol a dětských hřišť v malých i velkých firmách. Počet školek by měl úměrně odpovídat počtu zaměstnanců.

Účastníci druhého panelu evropských občanů na konferenci o budoucnosti Evropy se sešli se třetím zasedání v polovině prosince v italské Florenci.Součástí tohoto bodu doporučení je apel na zajištění dobrých životních podmínek zvířat a udržitelnost v zemědělství, a to změnou směrnice 98/58 ES s potřebou stanovit minimální kritéria. Zemědělství v EU se má stát ekologičtější a šetrnější vůči klimatu. Zemědělská velkovýroba, která nepovede k této transformaci, musí počítat se zastavením přísunu dotací.

Dílčí téma Právo na soukromí pojednává o zásadách pro zpracování osobních údajů, o posílení pravomocí EU v oblasti GDPR, nebo uživatelsky přívětivých formulářích souhlasu, jak se těmi daty naložit.

Ochrana demokracie a právního státu

Panel navrhuje, aby se upravilo nařízení o obecném režimu podmíněnosti (2020/2092) tak, aby se vztahovalo na všechna porušení zásad právního státu, a nikoli pouze na porušení, jež mají dopad na rozpočet EU. Bylo by záhodno, aby se každoročně sešla konference o právním státu v návaznosti na zveřejnění výroční zprávy o právním státu Evropské komise.

Coby součást posilování demokracie vidí panel potřebu přísnějšího prosazování pravidel hospodářské soutěže v mediálním odvětví a zajištění ochrany plurality médií ve všech členských státech. Nástroje EU, včetně národních center pro kybernetickou bezpečnost a unijní agentury ENISA, mají sehrát silnější roli při ochraně jednotlivce, organizace a instituce před novými hrozbami plynoucími z narušení kybernetické bezpečnosti a využívání umělé inteligence pro kriminální účely. “Občané se cítí bezmocní a nevědí, co EU proti těmto hrozbám dělá,” konstatuje panel.

Reforma EU

Orgány EU by měly změnit své názvy, aby byly jasnější jejich funkce. Například Rada EU by se mohla jmenovat Senát Evropské unie, Evropská komise zase Výkonná komise EU, navrhuje doporučení druhého panelu.

Volební zákon do Evropského parlamentu by měl sjednotit volební podmínky (věk voličů, datum voleb, požadavky na volební obvody atd. Evropští občané by měli mít právo volit různé strany na úrovni Evropské unie tvořené kandidáty z více členských států. Během dostatečně dlouhého přechodného období by občané mohli volit jak vnitrostátním, tak nadnárodní strany, píše se v jednom z nejzajímavějších podnětů panelu.

Vzniknout by mohla on-line platforma, kde by občané mohli najít a vyžádat si ověřené informace. Měla by být jasně spojována s orgány EU, strukturována podle témat a snadno dostupná. Ve výjimečných případech by se mohlo konat celoevropské referendum o záležitostech mimořádně důležitých pro všechny občany EU. Na nové multifunkční digitální platformě by směli občané hlasovat v on-line volbách a anketách.

Účastníci druhého panelu evropských občanů na konferenci o budoucnosti Evropy se sešli se třetím zasedání v polovině prosince v italské Florenci.Panel je dále pro to, aby se zdanili velké korporace a tyto příjmy posloužily k veřejným investicím do vzdělávání a rozvoje jednotlivých zemí. Zmizet z EU mají daňové ráje.

Budování evropské identity

Vzdělávání o demokracii v EU má usilovat o zlepšení a dosažení minimálního standardu znalostí v členských zemích, přeje si panel. Překladové technologie mají přispět k odstraňování jazykových bariér.

Důležitou roli mají v tomto směru hrát aplikace pro mobilní zařízení. Posilování evropské identity mají podpořit zvláštní fond pro on-line a off-line interakce. Proti dezinformacím mají být přijata opatření, zahrnující ověřování faktů, zvyšování povědomí o dezinformacích, poskytování statistik a přijímání postihů. Důraz má rovněž spočívat na integraci migrantů. Důležitou roli mají v procesu informovanosti o EU mají hrát veřejnoprávní média, jež budou disponovat dostatkem zdrojů a spolehlivých informací o EU a plnit úlohu veřejné služby. Instituce unie jsou v tomto kontextu vyzývány, aby používaly srozumitelnější jazyk.

Posílení účasti občanů

Panel apeluje na možnost, aby se všech rozhodovacích procesů v EU účastnili nezávislí občanští pozorovatelé. Mělo by existovat fórum nebo stálý orgán zástupců občanů pro plnění funkce vysílání relevantních a důležitých informací všem občanům EU.

Unie by měla znovu zahájit diskusi o ústavě Evropy s cílem vytvořit ústavu, jež bude vycházet z názorů občanů EU. Lidé by se měli na přípravě tohoto dokumentu podílet hlasováním. Ústavy by mohlo mimo jiné zapojit mladé lidi do boje proti nacionalismu. Politici mají skutečně zastupovat občany, kteří je zvolili – definice demokracie potřebuje osvěžit.

Národní vlády a samosprávy by se měly povinně zapojit do marketingových a propagačních kampaní, zaměřených na podporu účasti občanů na procesech v EU. Do škol mají být zařazeny programy o evropském občanství a etice, jež mají prohlubovat znalosti o možnostech účasti občanů v EU.

Každých 12 až 18 měsíců by se měla scházet shromáždění občanů, jejichž účastníci by byli vybírání nahodile podle kritérií reprezentativnosti a přijímali by rozhodnutí, závazná pro politiky.

Celé doporučení zde

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 17:00 2°C

Celá předpověď