Konference EHDS živě: Příležitost pro inovace a hospodářský růst

foto

Jaké jsou základní kameny evropského prostoru pro zdravotní data? Jaká je vize, potenciální přínosy a rizika? Jaké jsou příležitosti pro hospodářský růst, výzkum a inovace? Témata konference EHDS, která se uskuteční 15. listopadu.

Konferenci Evropského prostoru pro zdravotní data (EHDS) – Příležitost pro inovace a hospodářský růst – vzdálená vize nebo realita? – můžete sledovat od 9:00

Cílem konference je představit koncept Evropského prostoru pro zdravotní data (European Health Data Space – EHDS), diskutovat o výhodách sdílení a využívání elektronických zdravotních dat, zejména pro sekundární účely výzkumu a vývoje, tvorby zdravotních politik a regulatorních rozhodování a sdílet příklady dobré praxe.

Sdílení aktuálních a spolehlivých zdravotních údajů není klíčem pouze pro používání elektronických zdravotních dat pacienty a pro účely výzkumu, inovací, tvorby politik, bezpečnosti pacientů, statistiky nebo regulační účely, ale může také ušetřit významné finanční zdroje. Během následujících deseti let se může jednat až o 11 miliard eur.

Návrh EHDS lze proto považovat za velmi komplexní a ambiciózní koncept, který představuje významný milník pro posílení postavení občanů-pacientů.

European Health Data Space – Opportunity for Innovation and Economic Growth – Vision or Reality?

The aim of the conference is to introduce and discuss the benefits of electronic health data sharing and use, especially for secondary purposes (R&D, regulatory and decision-making). The conference will be an opportunity to share best practices from European countries and demonstrate the potential of a European market for digital health services and goods to support research, innovation, faster learning and deployment of artificial intelligence, and better and faster diagnosis and treatment of diseases. Synergies between the EHDS vision and the Member States experience, and aspiration will be explored to identify the key challenges to overcome to achieve the goal.

Watch the debate in English here:

Program

9:00–9:15

Úvodní projevy

Tomáš Prouza, viceprezident, Hospodářská komora České republiky

Jakub Dvořáček, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

9:15–9:45

Evropská datová strategie – akt o evropské správě dat (Data Governance Act) – vize evropského datového trhu

Jaké jsou příležitosti pro hospodářský růst, výzkum a inovace?

Petr Očko, náměstek ministra pro digitalizaci a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Prostor pro otázky a diskuzi 

9:45–10:40  

Evropský prostor pro zdravotní data – Jaká je vize, potenciální přínosy a rizika? 

Představení nařízení, o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS)

Fulvia Raffaelli, vedoucí oddělení digitálního zdraví, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), Evropská komise 

Jaké jsou základní kameny evropského prostoru pro zdravotní data?

Elina Drakvik, specialistka, Zdravotní data 2030, Sitra, Finsko 

Reflexe současného stavu vyjednávání v Radě EU a očekávání českého předsednictví

Zdeněk Gütter, odborník zodpovědný za EHDS, oddělení IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Prostor pro otázky a diskuzi

10:40            

Coffee Break

11:00–11:55

Využití zdravotních dat pro sekundární účely – sdílení osvědčených postupů – motivace pro ostatní (I. část) 

Lisbeth Nielsen, generální ředitelka, Úřadu pro zdravotní data, Dánsko 

Petra Wilson, výkonná ředitelka Health Connect Partners, Evropský institut pro inovace prostřednictvím zdravotních dat (i~HD) 

Peter Rijnbeek, vedoucí katedry Lékařské informatiky na Erasmus MC, koordinátor projektu IMI2 EHDEN, Nizozemsko 

Prostor pro otázky a diskuzi 

11:55–12:15

Otevřená data a jejich potenciál pro výzkum, vývoj a inovace – vize a realita z pohledu České republiky 

Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace 

Marián Hajdúch, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

12:15–12:30

Využití zdravotních dat pro podporu inovací a konkurenceschopnosti
– pohled inovativního farmaceutického průmyslu
 

Thomas Brookland, předseda pracovní skupiny pro digitální zdraví, Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací 

12:30–13:30            

Oběd  

13:30–13:45            

Evropský prostor pro zdravotní data – pohled Evropského parlamentu

Tomislav Sokol, člen Evropského parlamentu, zpravodaj ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnosti potravin (ENVI)

13:45–14:45            

Využití zdravotních dat pro sekundární účely – sdílení osvědčených postupů – motivace pro ostatní (II. část) 

Anders Gustafsson, viceprezident, Karolinska Institutet, Švédsko  

Clara Hellner, ředitelka pro výzkum a inovace regionu Stockholm, Karolinska Institutet, Švédsko 

Hans Constandt, projektový manažer, Úřad pro zdravotní data, Belgie 

Ladislav Dušek, ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Prostor pro otázky a diskuzi 

14:45–16:30

Panelová diskuze na vysoké úrovni – Co očekáváme od EHDS? Jaký je pohled klíčových zúčastněných stran? 

Maria Backlund Hassel, hlavní mezinárodní koordinátorka, Agentura pro elektronické zdravotnictví, Švédsko

Thomas Brookland, předseda pracovní skupiny pro digitální zdraví, Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací

Jakub Dvořáček, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Robert Hejzák, předseda, Národní asociace pacientských organizací

Ondřej Knotek, člen Evropského parlamentu, člen výboru pro regionální rozvoj (REGI)

Milan Macek, přednosta, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, koordinátor, Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění

Lisbeth Nielsen, generální ředitelka, Úřad pro zdravotní data, Dánsko

Fulvia Raffaelli, vedoucí oddělení digitálního zdraví, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), Evropská komise

moderátor:     Daniel Dalton, bývalý člen Evropského parlamentu (2015-2019) a bývalý generální ředitel Britské obchodní komory, vedoucí poradního výboru, Allied for Start Ups 

16:30–16:50

Závěrečné projevy 

Tomáš Prouza, viceprezident, Hospodářská komora České republiky  

David Kolář, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

__________________________________________________________________

Programme

9:00-9:15     

Opening speeches  

Tomáš Prouza, Vice-President, Czech Chamber of Commerce

Jakub Dvořáček, Deputy Minister, Ministry of Health of the Czech Republic 

9:15-9:45      

European strategy for data – Data Governance Act – a vision of a European market for data  

What are the opportunities for economic growth, research and innovation?

Petr Očko, Deputy Minister for Digitalization and Innovation, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic       

Q&A  

9:45-10:40   

European Health Data Space – What is the vision, potential benefits and risks?  

Introduction of the European Health Data Space Regulation

Fulvia Raffaelli, Head of Digital Health Unit, DG SANTÉ, European Commission 

What are the core stones of the European Health Data Space?

Joint Action towards EHDS = TEHDAS

Elina Drakvik, Specialist, Health Data 2030, Finnish Innovation Fund Sitra 

Reflection of the current status quo of negotiation in the EU Council
and aspirations of the Czech Presidency

Zdeněk Gütter, Expert responsible for EHDS, Department of IT and Electronization of Healthcare, Ministry of Health of the Czech Republic

Q&A 

10:40            

Coffee Break 

11:00-11:55 Use of health data for secondary purposes – best practice sharing – motivation for others (Part I) 

Lisbeth Nielsen, Director General, Danish Health Data Authority 

Petra Wilson, Managing Director of Health Connect Partners, European Institute for Innovation through Health Data (i~HD) 

Peter Rijnbeek, Chair of the Department of Medical Informatics of Erasmus MC, The Netherlands, Coordinator of the IMI2 EHDEN project

Q&A

11:55-12:15 

Open data and its potential for R&D and innovations – vision and reality from the Czech perspective  

Štěpán Jurajda, Deputy Minister for Science, Research and Innovation, Government of the Czech Republic 

Marián Hajdúch, Member of the Research, Development and Innovation Council, Government of the Czech Republic 

12:15-12:30 

Using health data to drive innovation and competitiveness  – the perspective of the Innovative Pharmaceutical Industry   Thomas Brookland, Digital Health WG Chair, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations  

12:30-13:30

Lunch  

13:30-13:45

European Health Data Space – the perspective of the European Parliament

Tomislav Sokol, Member of the European Parliament, Rapporteur in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) 

13:45-14:45

Use of health data for secondary purposes – best practice sharing – motivation for others (Part II) 

Anders Gustafsson, Vice-President, Karolinska Institutet, Sweden  

Clara Hellner, Research and Innovation Director at Stockholm Region, Karolinska Institutet, Sweden 

Hans Constandt, Project Manager, Belgium Health Data Authority 

Ladislav Dušek, Director, Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Q&A 

14:45-16:30  High-level panel discussion – What do we expect from the EHDS? What is the point of view of different key stakeholders?   

Maria Backlund Hassel, Senior International Coordinator, Swedish eHealth Agency

Thomas Brookland, Digital Health WG Chair, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Jakub Dvořáček, Deputy Minister, Ministry of Health of the Czech Republic

Robert Hejzák, Chair, National Association of Patient Organizations of the Czech Republic

Ondřej Knotek, Member, European Parliament, Committee on Regional Development (REGI)

Milan Macek, Head of the Institute of Biology and Medical Genetics, University Hospital Motol, Czech Republic, Coordinator, National Coordination Centre for Rare Diseases project

Lisbeth Nielsen, Director General, Danish Health Data Authority

Fulvia Raffaelli, Head of Digital Health Unit, DG SANTÉ, European Commission

moderator: Daniel Dalton, ex-Member of the European Parliament (2015-2019) and CEO of the British Chamber of Commerce, currently Head of the Advisory Board of the Allied for Start Ups 

16:30-16:50 

Final remarks and closing 

Tomáš Prouza, Vice-President, Czech Chamber of Commerce 

David Kolář, Executive Director, Czech Association of the Innovative Pharmaceutical Industry

 

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je pondělí 2. října 2023

Očekáváme v 9:00 21°C

Celá předpověď