Jubilejní Ceny Wernera von Siemense získali studenti, mladí vědci a pedagogové

foto Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 byly ve středu večer uděleny v prostorách Betlémské kaple v Praze na Starém Městě.
Nejlepší diplomová práce - Ing. Tomáš Halada, ČVUT v Praze Fakulta strojní
Nejlepší disertační práce - Mgr. Anna Petráčková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Držitel ceny Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník, prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu - MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. Univerzita Karlova – Imunologický ústav 2. Lékařské fakulty při FN Motol
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce - Ing. Markéta Tesařová, Ph.D., VUT v Brně, CEITEC
Ocenění za překonání překážek ve studiu – Ester Milostná, Masarykova univerzita
Ocenění za Nejlepší práci s tématem Chytrá infrastruktura a energetika - Ing. Jan Vysocký, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky
Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 byly ve středu večer uděleny v prostorách Betlémské kaple v Praze na Starém Městě.

V pětadvacátém ročníku vybral český Siemens Ceny nejlepší práce za rok 2022 z oblastí technických a přírodovědných oborů. Odborné poroty hodnotily v kategoriích Nejlepší výsledek základního výzkumu, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce a Nejlepší pedagogický pracovník.

Spolu se studenty získávají odměnu také vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za překonání překážek ve studiu a za absolventské práce na téma Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika.

Odborné poroty vybíraly z 493 přihlášek, 19 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 32 procent ženy, mezi oceněnými pak představují 37 procent. O první příčku v počtu ocenění se dělí České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova (po čtyřech oceněních), následuje VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně (po třech oceněních), Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci (po dvou oceněních) a Masarykova univerzita (jedno ocenění). Od začátku pořádání soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 15,3 milionu korun.

"Cílem našeho pětadvacetiletého úsilí je ukázat kvality českého technického a přírodovědného vysokého školství a ocenit nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce,“ uvedl generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. "Vedle aktuálních technických témat, jako jsou Průmysl 4.0 nebo chytrá infrastruktura a energetika, se v soutěži zaměřujeme i na důležitá celospolečenská témata. Abychom podpořili změny v oblasti genderové rovnosti, oceňujeme mimořádnou kvalitu ženské vědecké práce, ocenění získávají i studenti, kteří při studiu překonávají překážky,“ vysvětlil Palíšek. "Prosperita naší země závisí na kvalitním vzdělávání. Věřím, že pořádáním soutěže, která oceňuje a zviditelňuje studenty i pedagogy, kteří dosáhli mimořádných výsledků, k tomuto cíli přispíváme,“ dodal.

Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense 2022 získaly MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., a RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D., z Univerzity Karlovy za práci s názvem Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu - MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. Univerzita Karlova – Imunologický ústav 2. Lékařské fakulty při FN Motol

Oceněná práce má dva výstupy: prvním je tzv. diagnóza výzkumem, kdy jsou pro pacienty s nejasnou či vzácnou diagnózou sestaveny individuálně designované protokoly výzkumné analýzy, jejichž výsledky umožňují navrhnout konkrétní léčebně-preventivní strategie. Druhým výstupem je popis buněčných a klinických fenoménů spojených s danou genetickou mutací, který umožňuje ozřejmit funkci postiženého genu a proteinu a jejich zapojení v biologických procesech.

V kategorii nejlepší disertační práce zvítězila Mgr. Anna Petráčková, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci s názvem Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny. Nejlepší disertační práce - Mgr. Anna Petráčková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakultaKlíčovým výstupem disertační práce je i online kalkulátor pro nastavení citlivosti metody sekvenování pro diagnostické laboratoře. Tento kalkulátor, který se již používá v praxi, je nezbytný ke správnému určení malých klonů s patogenními mutacemi u onkologických onemocnění.

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci obdržel Ing. Tomáš Halada z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Nejlepší diplomová práce - Ing. Tomáš Halada, ČVUT v Praze Fakulta strojní
za práci s názvem Vliv okrajových podmínek v metodě SPH (Smoothed Particle Hydrodynamcis).Ve své práci se zaměřuje na popis tekutin pomocí částic, které si lze představit jako jednotlivé kapičky, a umožňuje simulovat jevy jako příboj, proudění vody přes jez či rozstřik maziva v průmyslových zařízeních.

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2022 prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Držitel ceny Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník, prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Profesor Jiří Podolský již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia fyziky. Kromě výuky se intenzivně věnuje i popularizaci fyziky a astronomie, ať již formou přednášek pro studenty a pedagogy středních škol i širší veřejnost, nebo překládáním vědecko-populárních knih od předních světových fyziků.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a zároveň Cenu Wernera von Siemense Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce - Ing. Markéta Tesařová, Ph.D., VUT v Brně, CEITECza třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce získala Ing. Markéta Tesařová, Ph.D., z Vysokého učení technického v Brně za práci s názvem Kvantitativní 3D charakterizace biologických struktur pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie. Postupy pro rentgenovou počítačovou mikrotomografii, které v jejím rámci navrhla, umožňují provádět 3D kvantitativní charakterizaci nebývale široké škály biologických vzorků. Díky těmto postupům se již podařilo například objasnit regenerační schopnosti mloků nebo lépe vysvětlit formování obličeje u obratlovců.

Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Ester Milostná z Masarykovy univerzity v Brně. Ocenění za překonání překážek ve studiu – Ester Milostná, Masarykova univerzitaEster Milostná je v důsledku progresivní spinální svalové atrofie odkázána na elektrický vozík a nepřetržitou osobní asistenci. Přesto si zvolila náročné mezifakultní studium informatiky, informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě, v němž patří mezi třetinu nejlepších studentů. Vedle svých studijních povinností se na univerzitě zapojuje i do dalších aktivit, na Filozofické fakultě například připravila workshop základů programování a tvorby webových stránek pro studenty humanitních oborů.

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší absolventskou práci na téma Průmysl 4.0 získal Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v PrazeOcenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0 - Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická za disertační práci s názvem Mikromanipulace pomocí dielektroforézy – modelování a řízení založené na optimalizaci v reálném čase. Cenu za nejlepší absolventskou práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Jan Vysocký, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za disertační práci s názvem Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě.

Poroty také udělily dvě čestná uznání: čestné uznání v rámci Ceny Wernera von Siemense za mimořádnou vědeckou úroveň diplomové práce získal Mgr. Václav Santolík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za práci s názvem Vznik a vývoj Davelského vulkanického komplexu. Čestné uznání za mimořádnou úroveň zpracování diplomové práce získal M.Sc. Steffen Kortmann z ČVUT v Praze a RWTH Aachen University za práci s názvem Integrace flexibility a charakteristik aktivních distribučních sítí do rozsáhlého modelu evropské multienergetické soustavy.

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 25 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 58 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Záštitu nad udílením cen 25. ročníku poskytli předseda vlády Petr Fiala, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo průmyslu a obchodu a mninistryně pro vědu výzkum a inovace. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o. a Siemens Advanta a Zátiší Group.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

_______________________________________________________________________

20°C

Dnes je sobota 30. září 2023

Očekáváme v 21:00 12°C

Celá předpověď