Jak vyřešit nezaplacené faktury s citem a dobrým výsledkem?

foto

V současné době se stále více podnikatelů dostává do situace, kdy jim ze strany obchodních partnerů nejsou řádně a včas hrazeny vzájemné závazky z vydaných faktur. Je tedy dobré vědět, jakým způsobem postupovat v případě, kdy jsou Vaše pohledávky vůči dlužníkům po splatnosti. V případě vymáhání jednotlivých pohledávek po splatnosti není soudní cesta vždy nejšetrnějším prostředkem. Mnohdy však prodlení dospěje do fáze, kdy již podnikateli jiná možnost nezbývá. Nicméně i v případě soudního sporu lze v rámci řízení nalézt smírné řešení.

Fotogalerie

Uzavření dohody formou smíru

V obchodních vztazích mohou nastat případy, kdy dojde k neuhrazení pohledávky, nikoli z absence platební morálky dlužníka, nýbrž z důvodu momentálních či krátkodobých překážek. Tyto překážky pak mohou bránit obchodnímu partnerovi v uhrazení vystavené faktury řádně a včas. Pokud tedy podnikatel dojde k názoru, že o případného klienta či dodavatele nechce přijít, nabízí se obchodním partnerům řada možností. Strany mohou na základě vzájemných požadavků dojít k uzavření dohody formou uznání dluhu. V rámci uznání dluhu dle ustanovení § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dlužník uznává svůj dluh co do důvodu i výše. Tímto způsobem si tedy podnikatelé stanoví jasnou výši dlužné částky, důvod jejího vzniku, a zejména lhůtu, ve které je dlužník povinen dlužnou částku uhradit. Součástí dohody o uznání dluhu bývá v mnoha případech také splátkový kalendář. Dlužník tak může hradit pohledávku v postupných splátkách, čímž se zvýší míra uspokojení věřitele.

Mediace jako rychlá varianta řešení sporu

Tým pohledavkyonline.cz Jestliže obchodní partneři dojdou k závěru, že spor, který mezi nimi vznikl chtějí vyřešit smírně, avšak nemohou se shodnout na konkrétních podmínkách, mohou využít mediaci. V rámci mediace se podnikatelé na základě sdělení vzájemných požadavků pokouší najít smírné řešení sporu. Tímto postupem mohou zachránit další vzájemné vztahy. Mediace je mimosoudní řešení sporu za účasti třetí osoby, která je vede ke smírnému řešení. Výstupem je mediační dohoda uzavřená mezi obchodními partnery. Dle zákona o mediaci se jedná o postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení. V mediační dohodě mohou strany přednášet své nároky a s přispěním mediátora tak dosáhnout co nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné. Výhodou mediace je, že oproti soudnímu řízení je výrazně levnější a rychlejší. Pokud i přesto nedojde k uzavření mediační dohody, mohou se strany vždy obrátit na soud.

Předžalobní výzva

Před započetím vymáhání pohledávky soudní cestou, má věřitel možnost vyzvat svého obchodního partnera, aby částku ve stanovené lhůtě zaplatil a mohlo se tímto způsobem předejít soudnímu vymáhání. Dlužníka může vyzvat sám podnikatel, a to písemnou formou. Výzvu by měla být vždy zaslána formou doporučeného dopisu. Tato předžalobní výzva by měla obsahovat údaje ohledně uzavřeného kontraktu, ceně a době splatnosti závazku, aby byl dlužník schopen závazek identifikovat. V rámci výzvy se standardně uvádí nové datum splatnosti pohledávky tak, aby mohl dlužník na výzvu reagovat a svůj závazek uhradit. Pokud na tuto výzvu nebude dlužník nikterak reagovat, může se podnikatel obrátit na advokátní kancelář, která vymáhání pohledávek zajišťuje.

Soudní smír

Pokud již bylo soudní vymáhání dluhu zahájeno, a strany soudního sporu se dohodnou na úhradě dlužné částky mimosoudně, mohou spor ukončit soudním smírem podle ustanovení § 67 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Soudní smír účastníkům řízení umožňuje uzavřít mezi sebou dohodu o smíru, schválenou příslušným soudem. V dohodě o smíru strany označí sporné a nesporné skutečnosti, které existovaly před zahájením soudního řízení, či vyšly najevo v jeho průběhu. Jedná se především o žalobní nároky, tedy výši dlužné částky a důvody, které vedly ke vzniku předmětného závazku. V další části strany uvedou návrh smírného řešení, na kterém se dohodly. Smírné řešení vede k uspokojení věřitele formou úhrady dlužné faktury, byť například formou splátkového kalendáře. Pokud soud návrh smíru schválí, má tento účinky pravomocného rozsudku, a tudíž jeho vydáním řízení končí. Podnikatel takto může docílit úhrady faktury, aniž by musel projít celým soudním řízením. I v této fázi řešení sporu může být formou uzavření smíru narovnán vzájemný vztah mezi obchodními partnery, kteří mohou nadále spolupracovat.

Prevence

V rámci problematiky neuhrazených pohledávek existují i možnosti, jak vymáhání dluhů zcela předejít či alespoň zajistit jeho snazší průběh. Nejedná se o uzavírání dohod ani zasílání výzev, nýbrž o jakési preventivní kroky, které podnikatel může podniknout již v začátku sjednávání kontraktu.

Důležitým preventivním krokem, již v rámci uzavírání jakéhokoli kontraktu s obchodními partnery, je lustrace tohoto subjektu. Každý podnikatel může rychle, jednoduše a zdarma provést základní kontrolu obchodního rejstříku, aby zjistil alespoň základní informace o orgánech společnosti a jeho vlastnické struktuře. Druhá v pořadí by měla být kontrola insolvenčního rejstříku, která zajistí, že nebudete obchodovat se subjekty, kteří jsou v platební neschopnosti a nejsou schopni dostát svým závazkům.

Pohledavkyonline.cz - vymáhání dluhů s posouzením vymahatelnosti do 24h Aby si podnikatel zjednodušil své postavení žalobce v případném soudním sporu, je důležité se zabezpečit proti případným rizikům již při uzavírání kontraktu. Veškerá komunikace by tedy měla probíhat písemně, mezi stranami by měla být uzavřena smlouva, v určitých případech podepsán předávací protokol, a další listiny s ohledem na předmět obchodního vztahu. V rámci dokumentace je důležité stanovení ceny, termínu dodání a splatnosti stanovené ceny. Právě splatnost, pokud je stanovena v rozumném časovém limitu, může zajistit zjednodušení v procesu vymáhání dluhů.

Jestliže jedna či žádná ze stran nemá zájem na smírném řešení sporu a dojde k řešení soudní cestou, je vhodné případ konzultovat s advokátem. I v rámci běžného vymáhání pohledávek může nastat řada procesních úskalí. Mnohdy tak pouhé opomenutí jednoho procesního úkonu může vést až ke ztrátě jinak oprávněného nároku věřitele.

Mgr. Diana Schneiderová

FABIAN & PARTNERS

pohledavkyonline.cz

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

18°C

Dnes je středa 27. května 2020

Očekáváme v 3:00 8°C

Celá předpověď