TA ČR otevírá českému výzkumu dveře do světa

foto Petr Konvalinka působil v letech 2014–2018 ve funkci rektora ČVUT, Technologickou agenturu ČR vede od 26. září 2018.

Technologická agentura ČR (TA ČR) usiluje o aktivní podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, který má využití v praxi a řeší aktuální problémy hospodářství a společnosti. Českým výzkumným institucím a podnikům se tak otevírají možnosti spolupráce se zkušenými zahraničními partnery v oblastech, jež jsou v současné době velmi žádané a mají i velký potenciál pro český výzkum a inovace do budoucna, zdůrazňuje předseda agentury Petr Konvalinka.

Co vše dělá TA ČR v oblasti podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu?

Technologická agentura ČR je zapojena v několika rovinách – jako poskytovatel finanční podpory pro výzkumníky ve výzvách bilaterální a multilaterální spolupráce a coby člen konsorcií tvořených poskytovateli finanční podpory. Ta vznikla za účelem přenosu informací, sdílení zkušeností mezi poskytovateli a díky tomu zefektivnění stávajících nástrojů či přístupů v poskytování podpory.

TA ČR administruje vlastní program podpory mezinárodní spolupráce s názvem DELTA/DELTA 2, zaměřující se na financování českých výzkumníků v projektech bilaterální spolupráce, zejména s mimoevropskými zeměmi.

Agentura se také aktivně zapojuje do implementace Fondů EHP a Norska v programu KAPPA, dále do schémat ERA-NET Cofund/Evropských partnerství, kde jde o multilaterální spolupráci deseti a více zemí, jež vyhlašují společné výzvy. V neposlední řadě spolupracuje s evropskými partnery v projektech koordinačních a podpůrných akcí (tzv. CSA projektech). K prosinci 2021 je začleněna do 13 ERA-NET Cofund projektů, čtyř Evropských partnerství a účastní či účastnila se pěti CSA projektů. CSA projekty GO-SME a LEEP-SME zařadila Evropská komise mezi příklady dobré praxe organizací financujících výzkum.

Všechny uvedené mezinárodní aktivity TA ČR realizuje v souladu s Inovační strategií České republiky 2019–2030 a s dalšími národními i resortními strategiemi v oblasti vědy, výzkumu a inovací na mezinárodní úrovni.

Jak fungují ERA-NET Cofundy nebo Evropská partnerství?

ERA-NET Cofund a Evropská partnerství jsou nástroje Evropské komise v programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (ERA-NET Cofund) a Horizont Evropa (Evropská partnerství). Dávají příležitost především poskytovatelům z členských států EU, jako je TA ČR, vyhlašovat společné výzvy na dohodnutá témata a finančně podpořit projekty vědy, výzkumu a inovací. TA ČR je zapojena do společných výzev v oblasti ICT, kvantových technologií, nerostných surovin a materiálů, ochrany životního prostředí a vod, digitalizace energetiky nebo chytrých měst.

Podpořeno bylo dosud 38 projektů. Jak tyto výzvy fungují?

ERA-NET Cofund je schéma, které vzniklo pod programem Horizont 2020 s cílem sjednotit podporu financování výzkumných projektů napříč EU. Jde o konsorcium národních či regionálních poskytovatelů, které vyhlašuje společné výzvy na mezinárodní úrovni, přičemž každý poskytovatel financuje pouze své národní uchazeče v projektech. Do výzev se přihlašují se svými projekty projektová konsorcia složená z výzkumníků z minimálně tří (výjimečně ze dvou) zapojených zemí.

Témata výzev jsou společná pro všechny zapojené země a odrážejí jejich prioritní oblasti výzkumu. Každý ERA-NET Cofund má své specifické tematické zaměření. V České republice je řízeno věcně příslušným resortem. TA ČR má takto nastavenu spolupráci například s MŠMT, MŽP a ministerstvem dopravy.

Konkrétní podmínky mezinárodních ERA-NET cofundových výzev určují zapojení poskytovatelé podpory ad hoc na základě vzájemné dohody. Kromě mezinárodních podmínek musí uchazeči v ERA-NET cofundových výzvách splňovat také národní podmínky stanovené příslušnými národními poskytovateli. V případě českých uchazečů jde o naplnění podmínek programu TA ČR, ze kterého jsou čeští partneři v úspěšných projektech financováni.

Co považujete za hlavní přínosy mezinárodní spolupráce, ať už již dosažené nebo předpokládané?

Česká republika podporuje základní myšlenku evropských programů Horizontu 2020 a Horizontu Evropa, že mezinárodní spolupráce je jeden z hlavních pilířů růstu konkurenceschopnosti Evropy ve výzkumu, vývoji a inovacích. Mezinárodní spolupráce vede k inovativnějším výsledkům, rychlejšímu postupu vědy a výzkumu, ucelenějšímu vývoji Evropy jako kontinentu, lepší propojenosti výzkumu s potřebami společnosti, a tím pádem i k větší efektivitě veřejného financování výzkumu a inovací. Vzájemná spolupráce probíhající skrze výměnu know-how má potenciál vést k nalezení efektivnějších řešení.

Všeobecně je známo, že mezinárodní spolupráce na všech úrovních je pro stát přínosná a že je velmi důležité výzkumnou komunitu v tomto směru podporovat. Především ve světle nízkých výsledků České republiky v čerpání z Horizontu 2020 a ambicióznímu plánu Česka zařadit se do roku 2025 do první desítky a do roku 2030 do první sedmičky zemí EU se strategie podněcování mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích jeví jako důležitá.

Jaké největší přínosy vidíte pro české výzkumníky a pro agenturu?

TA ČR dává prostřednictvím mezinárodních výzev českým podnikům a výzkumným organizacím šanci spolupracovat na projektech aplikovaného výzkumu s vysoce kvalitními zahraničními týmy. Věří, že tato spolupráce umožňuje českým výzkumníkům získávat cenné zkušenosti a kontakty, které mohou využívat například při přípravě společných projektů do výzev programu Horizont Evropa. Za další přínosy účasti českých subjektů v těchto výzvách považuje agentura i možnost navazování nových partnerství v zahraničí, upevňování stávajících spoluprací, získávání zkušeností s projekty v mezinárodním měřítku, přístup ke kapacitám a znalostem zahraničních partnerů a v neposlední řadě využívání těchto kapacit a znalostí pro svůj další rozvoj. Přidanou hodnotou mezinárodních projektů je bezesporu také posílení dopadů dosažených výsledků.

Jaké změny pro vaši práci přináší nové období 2021–2027, které právě začalo?

Nástroje pro mezinárodní spolupráci, které nabízel program Horizont 2020 (ERA-NET Cofund, Společné programové iniciativy, Společné technologické iniciativy atd.), nahrazují v unijním programu Horizont Evropa tzv. Evropská partnerství. Podle Evropské komise budou hrát rozhodující roli v dosažení strategických cílů v přechodu k ekologické, klimaticky šetrné a digitální Evropě při zachování odolnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Mají se stát hlavním nástrojem na podporu kolaborativního výzkumu a budou se zaměřovat na složité problémy, jež vyžadují integrovaný přístup za součinnosti velkého počtu aktérů z různých částí hodnotových řetězců a zemí.

Oproti schématu ERA-NET Cofund budou Evropská partnerství aplikovat strategičtější, ucelenější přístup zaměřený na dopady vědy, výzkumu a inovací. TA ČR se zatím ve spolupráci s vybranými ministerstvy zapojila do čtyř Evropských partnerství (tzv. co-funded partnerships, jež nahrazují ERA-NET Cofundy), a to v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je neděle 28. května 2023

Očekáváme v 17:00 22°C

Celá předpověď