Svaz měst a obcí vyzývá k rozumnému přístupu při budování zelené Evropy

foto XVIII. sněm Svazu měst a obcí se letos konal 21.–22. října v v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Právě ukončený XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), který se konal v Hradci Králové ve dnech 21.–22. října, měl za úkol odsouhlasit a schválit Priority 2021+. Ty zpracovávali po dlouho dobu přizvaní odborníci, kteří se snažili o jejich jasné, stručné a výstižné vyjádření. Zároveň upozornil, že honba za uhlíkovou neutralitou může mít závažné negativní dopady na stát, obce a každého jednotlivce.

Nastavení základních a zásadních cílů a úkolů pro následující období hraje podle Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) důležitou úlohu i při navazování dialogu s novou Poslaneckou sněmovnou. “Na čem budeme stále trvat, je bezesporu zachování spojeného modelu veřejné správy ve stavebním řízení. I nadále odmítáme schválenou institucionální změnu, podporujeme vznik speciálního stavebního úřadu na liniové stavby a požadujeme posílení kompetencí územních samosprávných celků v oblasti územního plánování,“ uvedl předseda svazu a starosta města Kyjov František Lukl.

Mezi další priority patří zakotvení povinnosti státu zajistit územním samosprávným celkům financování úkolů v rozsahu, ve kterém je stát na územně samosprávné celky přenáší. Jakýkoliv zásah ze strany státu, který má rozpočtový dopad na straně výdajů územních samosprávných celků, musí být státem finančně vyrovnán na straně příjmů územních samosprávných celků. 

Nastavení cílů a úkolů svazu je podle předsedy Františka Lukla důležité i pro navázání dialogu s novou Poslaneckou sněmovnou.

Prioritou je i zajištění odpovídající odměny výkonu funkce volených zástupců územních samospráv. Svaz měst a obcí ČR požaduje zavedení automatické valorizace odměn zastupitelů obdobně jako je tomu u ústavních činitelů.

S výkonem funkce je spojen požadavek na prodloužení funkčního období zastupitelstev obcí na šest let a úpravu volebního systému tak, aby zastupitelstvo obcí bylo složené dle skutečné vůle voličů a byla posílena jeho legitimita.

Pro další období, možná více než kdy dříve, se jeví důležitým i úkol navýšení daňových příjmů obcí v rámci rozpočtového určení daní tak, aby se samotný podíl obcí čím dál tím více přibližoval hodnotě jedné třetiny v rámci rozpočtového určení daní.

Samozřejmostí v prioritách nadále zůstává oblast digitalizace a kyberbezpečnosti a mnoho dalšího.

Letošní sněm přinesl i diskusi nad tématem evropské zelené legislativy. Svaz měst a obcí ČR připravil výzvu Parlamentu ČR, ve které nabádá k rozumnému přístupu při zavádění ekologických opatření a k respektování odlišných zeměpisných podmínek a historických zkušeností jednotlivých členských zemí. Zamýšlenými adresáty jsou především senátorky a senátoři. Právě v jejich rukou je nyní možnost vystavit souboru evropských zelených předpisů „žlutou“ či „červenou“ kartu a upozornit tak Evropskou unii na závažnost nepříjemných dopadů, které může mít honba za uhlíkovou neutralitou na stát, obce a každého jednotlivce. Vzkaz výzvy SMO ČR je jasný: chraňme přírodu, ale neničme přitom sami sebe.

Hosty letošního sněmu byli zástupci zahraničních delegací. Šlo například o delegaci zástupců Rakouského svazu obcí, kterou reprezentoval prezident asociace Alfred Riedl, výkonný ředitel Walter Leiss a další zástupci kanceláře. Posílení přeshraniční spolupráce nebo sdílení zkušeností v oblasti komunální energetiky jsou do budoucna oblasti, ve kterých je možno posílit spolupráci. Sněmu se dále zúčastnil Martin Červenka ze Sdružení slovenských měst a obcí.

Co je SMO ČR

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionu obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.

Výzva Svazu měst a obcí ČR

1)  S odkazem na uplynulé dva roky vyzýváme, aby resilience (odolnost a schopnost odolávat nepříznivým situacím) české společnosti byla vnímána jako prvořadá priorita, vedle klimatických opatření Green Dealu. Upozorňujeme, že uhlíková neutralita je pouze jedním z dílčích atributů příznivých podmínek pro život. Nelze opomenout ani atributy ostatní – zejména prosperující, stabilní a bezpečnou společnost. Využijme nedávných zkušeností z covidové pandemie k budování odolnější pospolitosti.

2)  V rámci proporcionality navrhujeme důkladnou revizi nutnosti předkládané unijní legislativy a jí navrhovaných opatření. Domníváme se, že je třeba silněji reflektovat existenci lokálních specifik a rozdílných přírodních podmínek. Tohoto ve své legislativě lépe dosáhnou jednotlivé členské státy. Namísto unifikace prostřednictvím přímo závazných nařízení tedy doporučujeme pozvolnou harmonizaci formou šířeji koncipovaných směrnic, které nebudou stanovovat jeden uniformní cíl pro všechny členské státy bez ohledu na jejich podmínky a potenciál.

3)  Navrhujeme důkladné posouzení a přehodnocení nastavených cílů v oblasti uhlíkově nulové energetiky a zvážení jejich dopadů na dosahování ostatních unijních cílů, ale především dalších cílů trvale udržitelného rozvoje stanovených OSN, zohlednění synergií a negativních externalit. Doporučujeme přenastavení směřování EU směrem k vyváženému rozvoji celé oblasti tak, jak bylo stanoveno v zakládacích smlouvách EU a jejich preambulích. 

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

17°C

Dnes je pátek 24. března 2023

Očekáváme v 19:00 13°C

Celá předpověď