Společné prohlášení konference o budoucnosti Evropy

foto Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku, vlajky zemí Evropské unie

Před 70 lety položila Schumanova deklarace základy Evropské unie. Zahájila jedinečný politický projekt, který přinesl mír a prosperitu a zlepšil život všech evropských občanů. Nyní je načase, abychom se nad naší Unií zamysleli, nad úkoly, které nás čekají, a nad budoucností, kterou chceme společně vybudovat, abychom posílili evropskou solidaritu.

Evropská unie od svého vzniku zvládla řadu výzev. A pandemie covid-19 znamená pro jedinečný model Evropské unie bezprecedentní zkoušku. Evropa se z těchto krizí může a musí poučit, přičemž je nutné úzce zapojit občany i celé komunity.

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli.Evropská unie musí ukázat, že dokáže odpovídat na obavy i ambice občanů. Evropská politika musí poskytovat inkluzivní odpovědi, které umožní splnit úkoly definující naši generaci: dosažení ekologické a digitální transformace při současném posílení odolnosti Evropy, její společenské smlouvy a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Musí řešit nerovnosti a zajistit, aby Evropská unie byla spravedlivou, udržitelnou, inovativní a konkurenceschopnou ekonomikou, která nikoho neopomíjí. Má- li být Evropa po skončení pandemie covid-19 schopna řešit geopolitické výzvy v globálním prostředí, musí být důraznější a musí zaujmout úlohu globálního lídra při prosazování svých hodnot a norem ve stále nepokojnějším světě.

Nárůst účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 svědčí o rostoucím zájmu evropských občanů aktivněji se podílet na rozhodování o budoucnosti unie a jejích politikách.

Nový prostor pro dialog s občany

Konference o budoucnosti Evropy poskytne pro diskusi s občany o evropských výzvách a prioritách nový prostor. Zapojit se budou moci evropští občané ze všech společenských vrstev a ze všech částí Unie, přičemž ústřední úlohu při utváření budoucnosti evropského projektu budou mít mladí Evropané.

My, předsedové Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise si přejeme, aby se občané do této debaty zapojili a vyjádřili se k budoucnosti Evropy. Společně se zavazujeme, že budeme Evropanům naslouchat a na doporučení z konference zareagujeme konkrétními opatřeními, a to při plném respektování našich pravomocí a zásad subsidiarity a proporcionality zakotvených v evropských smlouvách.

Využijeme tuto příležitost k tomu, abychom podpořili demokratickou legitimitu a fungování evropského projektu, i k tomu, abychom zajistili stálou podporu občanů EU pro naše společné cíle a hodnoty tím, že jim budeme poskytovat další příležitosti k vyjádření jejich názoru.

Konference je společným podnikem Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise působícími spolu s členskými státy Evropské unie jako rovnocenní partneři. Jako signatáři tohoto společného prohlášení se zavazujeme po celou dobu konference spolupracovat a vyčlenit na toto úsilí nezbytné zdroje. Zavazujeme se pracovat v zájmu Evropy, našich občanů a evropské demokracie a posilovat vazbu mezi Evropany a institucemi, které jim slouží.

Jako součást konference a při plném dodržení zásad uvedených v tomto společném prohlášení uspořádáme akce v partnerství s občanskou společností a zúčastněnými subjekty na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni, s vnitrostátními a regionálními parlamenty, Evropským výborem regionů, Evropským hospodářským a sociálním výborem, sociálními partnery a akademickou obcí. Díky jejich účasti konference nezůstane jen v evropských metropolích, ale pronikne do všech koutů unie. Akce budou organizovány podle společných zásad, na nichž se dohodnou subjekty řídící konferenci.

Vybízíme další instituce a subjekty, aby se k tomuto evropskému demokratickému setkání připojily. Všichni společně zajistíme, aby tato konference byla úspěšná. Vyzveme její účastníky, aby dospěli k závěrům do jara 2022, a poskytli tak pokyny ohledně budoucnosti Evropy.

Platí princip zdola nahoru

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na plenárním zasedání Evropského palrlamentu ocenila ženy bojující v první linii proti pandemii covid-19.Konference o budoucnosti Evropy je akce zaměřená na občany, vycházející z přístupu „zdola nahoru“, poskytující Evropanům prostor pro vyjádření toho, co od Evropské unie očekávají. Dá občanům větší možnost utvářet budoucí politiky a ambice unie, a tedy zvýšit její odolnost. Poslouží k tomu velký počet akcí a debat pořádaných v rámci konference po celé Unii, a také interaktivní vícejazyčná digitální platforma.

Tyto akce a shromáždění v reálném nebo virtuálním prostředí mohou být pořádány na různých úrovních: evropské, vnitrostátní, nadnárodní a regionální. Zapojí se do nich zástupci občanské společnosti a dalších zúčastněných subjektů. V účasti občanů na těchto akcích by se měla odrážet rozmanitost Evropy.

Přestože má vzhledem k omezení fyzických kontaktů a dalším podobným opatřením v důsledku pandemie covid-19 klíčový význam využití digitálních kontaktů a činností, zásadní součástí konference by měla být osobní účast a dialogy tváří v tvář.

Na evropské úrovni se orgány EU zavazují organizovat panelové diskuse evropských občanů.

Ty by měly být reprezentativní z hlediska zeměpisného původu, genderu, věku, socioekonomického zázemí a úrovně vzdělání. Zvláštní akce by měly být věnovány mladým lidem, neboť jejich účast má zásadní význam pro zajištění dlouhodobého dopadu konference. Panelové diskuse by měly být věnovány příspěvkům shromážděným v rámci konference, formulovat soubor doporučení ohledně návazných opatření, která by měla EU přijmout, a tato doporučení předložit plenárnímu zasedání konference.

Každý členský stát a instituce může uspořádat další akce v souladu se svými vlastními vnitrostátními nebo institucionálními potřebami, a přispívat tak ke konferenci dalšími podněty. Může se jednat o panelové diskuse občanů jednotlivých členských států nebo tematické akce spojující podněty z různých panelových diskusí.

Vnitrostátní a evropské akce v rámci konference budou organizovány v souladu se zásadami a minimálními kritérii odrážejícími hodnoty EU, které stanoví subjekty řídící konferenci.

Orgány Evropské unie se budou rovněž obracet na občany a prosazovat širší, interaktivní a kreativní formy účasti.

Příspěvky ze všech akcí souvisejících s konferencí budou po celou dobu jejího trvání shromažďovány, analyzovány, monitorovány a zveřejňovány prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy. Ta bude místem, kde budou občané moci sdílet své nápady a kam budou moci zasílat online příspěvky.

Mechanismus zpětné vazby zajistí, že nápady vyjádřené během konference a jejích akcí vyústí v konkrétní doporučení pro akce ze strany EU.

Štíhlá řídící struktura

Portugalský premiér António Costa v Evropském parlamentu.Konference bude podřízena všem třem orgánům EU, zastoupeným předsedou Evropského parlamentu, předsedou Rady EU a předsedkyní Evropské komise, kteří budou působit jako její společné předsednictví.

Pro účely organizace konference bude vytvořena štíhlá řídicí struktura. V rámci všech jejích složek bude zaručeno rovné zastoupení všech tří orgánů EU a genderová vyváženost.

Bude zřízena výkonná rada. V ní budou mít rovné zastoupení Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise, přičemž každý z těchto orgánů bude mít tři zástupce a nejvýše čtyři pozorovatele. Se statusem pozorovatele se jí bude účastnit trojka předsednictví Konference výborů pro evropské záležitosti. Jako pozorovatelé mohou být rovněž přizvány Evropský výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, stejně jako zástupci dalších institucí EU a sociálních partnerů, bude-li to na místě.

Výkonné radě budou spolupředsedat všechny tři orgány a rada bude tomuto společnému předsednictví pravidelně podávat zprávy. Výkonná rada bude odpovídat za přijímání rozhodnutí na základě konsensu, pokud jde o práci konference, její procesy a akce, za dohled nad průběhem konference a za přípravu jejích plenárních zasedání, včetně příspěvků občanů a kroků přijímaných v reakci na ně.

Výkonné radě bude v práci nápomocen nevelký společný sekretariát zajišťující rovné zastoupení všech tří orgánů.

Plenární zasedání konference zajistí, aby doporučení vycházející z panelových diskusí občanů konaných na vnitrostátní a celoevropské úrovni, seskupená podle témat, byla projednávána bez předem stanoveného výsledku a bez omezení na předem stanovené oblasti politiky. Plenární zasedání konference se bude konat nejméně jednou za šest měsíců. Bude se skládat ze zástupců Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise, jakož i zástupců všech vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, a z občanů. Zastoupen bude také Evropský výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, sociální partneři a občanská společnost. V případech, kdy se diskuze budou dotýkat úlohy EU na mezinárodní scéně, se připojí i vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Mohou být přizváni zástupci klíčových zúčastněných subjektů. Výkonná rada vypracuje a zveřejní závěry plenárního zasedání konference.

Subjekty řídící konferenci se již na počátku na základě konsenzu dohodnou, jakým způsobem se budou předkládat zprávy o výsledcích jednotlivých činností realizovaných v rámci konference. Konečný výsledek konference bude představen ve zprávě určené společnému předsednictví. Všechny tři orgány urychleně přezkoumají, jak na tuto zprávu účinně navázat – každý v rámci svých pravomocí a v souladu se smlouvami.

Váhu má každý hlas

My, předsedové Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise, chceme dát občanům možnost vyjádřit se k tomu, co je pro ně důležité.

Diskuse se s ohledem na strategickou agendu Evropské rady, politické směry Evropské komise na období 2019–2024 a výzvy vyvolané pandemií covid-19 zaměří mimo jiné na témata budování zdravého kontinentu, boj proti změně klimatu a řešení environmentálních výzev, hospodářství ve prospěch lidí, sociální spravedlnost, rovnost a mezigenerační solidarita, digitální transformace Evropy, evropská práva a hodnoty včetně právního státu, migrační výzvy, bezpečnost, úloha EU ve světě, demokratické základy unie, metody posílení demokratických procesů, jimiž se Evropská unie řídí. Diskuse se mohou rovněž zaměřit na průřezová témata týkající se schopnosti EU plnit politické priority, jako je zlepšování právní úpravy, uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, provádění a vymáhání acquis a transparentnost.

Konference by svým rozsahem měla pokrývat oblasti, v nichž má Evropská unie pravomoc jednat, nebo v nichž by činnost Evropské unie prospěla evropským občanům.

Občané mohou vznést další otázky, které jsou pro ně důležité.

Základem konference jsou inkluzivnost, otevřenost a transparentnost, jakož i respektování soukromí občanů a dodržování pravidel EU pro ochranu údajů. Panelové diskuse evropských občanů pořádané na celoevropské úrovni jsou vysílány. On-line příspěvky i dokumentace jsou zveřejňovány na platformě.

Konference, její řídicí struktura a akce pořádané v jejím rámci rovněž vycházejí z hodnot EU zakotvených ve smlouvách EU a v Listině základních práv Evropské unie.

Konference je rozpoznatelná díky jediné identitě a chartě konference, k níž se musí všichni pořadatelé akcí přihlásit.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je sobota 3. června 2023

Očekáváme v 19:00 16°C

Celá předpověď