MŽP představilo plán dotací pro obce

foto Na Velkém Váčku, největším a nejhodnotnějším rybníku v národní přírodní rezervaci Polanská Niva a současně jednom z nejcennějších rybníků patřícím do CHKO Poodří vůbec, byly dokončeny stavební práce, které mají do budoucna ochránit hráz vodního díla před postupujícím meandrem řeky Odry. Součástí stavby je i vypouštěcí zařízení, které umožňuje snadnou manipulaci s vodní hladinou. Pro bezproblémové lovení ryb bylo postaveno nové loviště a kádiště. V neposlední řadě byla rekonstruována i společná hráz s rybníkem Velký Budní. V rybníku Velký Váček se vyskytují vzácná rostlinná společenstva letněného dna a ponořených vodních rostlin s velkými listy. Rostou tu kriticky ohrožené druhy rostlin nepukalka plovoucí, řečanka menší a kotvice plovoucí, rozmnožuje se tu několik druhů obojživelníků, především kuňka obecná, ale například také rosnička zelená, skokan skřehotavý či skokan zelený. Z chráněných vodních ptáků zde žijí například potápka malá, potápka roháč, bukáček malý či moták pochop. Pro potravu sem zalétá čáp bílý i černý. Na snímku z 20. srpna je rybník Velký Váček s nově vybudovanou hrází.

Ministerstvo životního prostředí počítá pro rok 2022 s řadou podpůrných programů, ze kterých budou moci čerpat i města a obce. Jde o dotační tituly zaměřené na boj proti klimatickým změnám, prevenci rizika katastrof a zvyšování odolnosti vůči nim nebo na péči o přírodní a přírodě blízké biotopy.

Skladba a finanční rozsah programů podpory, jak byly představeny, vycházejí z aktuálně předpokládaného rozpočtu. Případné rozpočtové změny se s největší pravděpodobností promítnou i do programů podpory pro obce.

V Operačním programu Životní prostředí se čeká vyhlašování prvních výzev v prvním čtvrtletí příštího roku. Minimální výše realizačních způsobilých výdajů činí 250 tisíc korun (bez DPH), novinkou jsou zjednodušené metody vykazování u projektů do 200 tisíc eur.

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim – s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům – se má soustředit na tvorbu nových a obnovu stávajících, přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel. Jde o vytváření a obnovu tůní (mokřadů), malých vodních nádrží, revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a o nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů a revitalizací vodních toků.

Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi, má spočívat v založení skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), vzniku či obnově vegetačních krajinných prvků a interakčních prvků, jako jsou remízy, stromořadí, sady, solitérní stromy, travobylinné porosty, případně v založení či obnově zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami. Dalšími podporovanými aktivitami jsou úpravy lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability a záměry kombinující výsadbu, dosadbu či podsadbu MZD a těžební zásahy. Novým prvkem je zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně.

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění, se chce soustředit na péči o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, ochraně vodních prvků včetně vodních toků a niv, zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatřeních k omezování jejich úmrtnosti.

Více na https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/10997/programy-mzp-obcemesta.pdf.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď