Fond v hodnotě 17,5 miliardy eur podpoří přechod k zelenější ekonomice

foto Uhelná elektrárna, emise, ekologie - ilustrační foto

Fond pro spravedlivou transformaci pomůže zemím EU řešit sociální a hospodářské důsledky spojené s přechodem na klimatickou neutralitu.

Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci dosahují celkové výše 17,5 mld. eur. Pocházejí jak z víceletého finančního rámce na období 2021–2027 (7,5 miliardy eur), tak z nástroje EU na podporu oživení (dalších 10 miliard eur). Fond bude podporovat projekty zaměřené na hospodářskou diverzifikaci, hospodářskou přeměnu, vytváření pracovních míst nebo přispívání k přechodu na udržitelné, klimaticky neutrální a oběhové evropské hospodářství.

Hlavním cílem fondu je pomáhat těm, kterých se dotkne transformace hospodářství směrem ke klimatické neutralitě, aby mohli zvyšovat svou kvalifikaci nebo se rekvalifikovat a snáze tak hledat nové zaměstnání. Dotace ale budou poskytovány i mikropodnikům, podnikatelským inkubátorům, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím a kromě toho bude fond přispívat k investicím do nových energetických technologií, energetické účinnosti a udržitelné místní mobility.

Z dotací jsou přitom vyloučeny projekty na spalování odpadu, výstavbu či demontáž jaderných elektráren, činnosti související s tabákovými výrobky a investice do fosilních paliv.

Pro získání financování musí členské státy nejdříve vypracovat tzv. územní plány pro spravedlivou transformaci. V nich určí nejvíce postižené oblasti, které by měly obdržet podporu. Zvláštní pozornost by měla být věnována specifikům ostrovů, ostrovních oblastí a nejvzdálenějších regionů.

Poslancům se v průběhu vyjednávání se zástupci členských států o konečném znění pravidel fungování fondu podařilo prosadit, aby byl v případě navýšení rozpočtu fondu po 31. prosinci 2024 zaveden tzv. „mechanismus ekologického odměňování“. Jednalo by se o dodatečné zdroje, které by se rozdělily mezi členské státy podle pokroku, který dosáhly v oblasti snižování průmyslových emisí.

„Evropský parlament vyslal jasný politický signál: sociální, ekonomické a ekologické dopady energetické transformace v nejvíce zasažených regionech je třeba řešit. Vstupujeme do nové, zelené éry pro Evropu, aniž bychom někoho nechali pozadu,“ prohlásil řecký zpravodaj Manolis Kefalogiannis (EPP).

Další klíčové prvky nařízení

  • Členské státy budou moci čerpat prostředky z fondu pod podmínkou, že se na vnitrostátní úrovni zaváží k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Dokud takový závazek nepřijmou, budou mít nárok pouze na 50 % finančních prostředků, které jsou pro ně ve fondu vyčleněny.
  • Podniky, které mají finanční obtíže, mohou získat podporu v souladu s prozatímními pravidly unie pro státní podporu stanovenými pro výjimečné okolnosti.
  • Státy budou mít možnost dobrovolně převádět prostředky z jiných fondů soudržnosti.
  • Členské státy musí na část investic samy přispět. Podíl spolufinancování investic z fondů unie je stanoven na nejvýše 85 % pro méně rozvinuté regiony, 70 % pro přechodové regiony a 50 % pro rozvinutější regiony.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 615 (pro): 35 (proti): 46 (zdrželo se hlasování).

Evropský parlament vyslal jasný politický signál: sociální, ekonomické a ekologické dopady energetické transformace v nejvíce zasažených regionech je třeba řešit. Vstupujeme do nové, zelené éry pro Evropu, aniž bychom někoho nechali pozadu, prohlásil zpravodaj Manolis Kefalogiannis (EPP, GR)

Další postup

Jakmile dohodu formálně přijme i Rada EU, vstoupí nařízení v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Souvislosti

Fond pro spravedlivou transformaci je prvním pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci. Tento mechanismus je klíčovým nástrojem na podporu regionů, průmyslových odvětví a pracovníků, u nichž se očekává, že budou čelit největším výzvám při provádění Zelené dohody pro Evropu. Normotvůrci dosáhli předběžné politické dohody o Fondu pro spravedlivou transformaci dne 9. prosince 2020.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď