Evropské fondy v České republice

foto V bývalém vojenském areálu v Jihlavě bylo 2. prosince oficiálně otevřeno sídlo záchranné roty HZS ČR. Celkem 43 příslušníku Záchranného útvaru HZS ČR zde bude 24 hodin denně připraveno vyjet okamžitě na pomoc, pokud dojde k mimořádné události vyžadující nasazení těžké a speciální techniky, kterou záchranný útvar disponuje. Areál a technika byla financována z fondů Evropské unie za historicky nejvyšší částku, celkem 1,425 mld. Kč.

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů, které slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů v členských zemích s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích. Od doby vstupu ČR do EU zastává koordinační roli Národní orgán pro koordinaci ministerstva pro místní rozvoj.

“Národní orgán pro koordinaci dlouhodobě posouvá a vyvíjí metodické prostředí tak, aby bylo srozumitelnější a přehlednější pro české žadatele. Směřujeme tedy k postupné evoluci, ne revoluci. Cílem je úspěšné čerpání fondů, což se poslední roky daří – už čtvrtým rokem Česká republika splňuje tzv. pravidlo n+3, což znamená, že nemusíme do rozpočtu unie vracet žádné peníze,” zdůrazňuje Vilém Frček, vedoucí tiskového oddělení MMR.

Odpočinkové místo v lesoparku - ilustrační foto.Česko se po vstupu do unie zapojilo do čerpání evropských peněz ve zkráceném období 2004–2006 a pokračovalo v tomto procesu v dalších pravidelných sedmiletých finančních (programových) obdobích 2007–2013, 20014–2020. Momentálně se tuzemsko, stejně jako další členské státy, nachází na prahu sedmiletky 2021–2027.

“Prioritami nového programového období EU jsou ekologická témata, jako například nízkouhlíková ekonomika, a dále rozvoj založený na digitalizaci, výzkumu, inovacích a uplatnění nových technologii nebo dostupnost a mobilita a udržitelný rozvoj území. Tyto priority vycházejí i ze směřování EU, která se do budoucna bude více zaměřovat na dosažení klimatické neutrality a inovativnějších ekonomik. Česko samozřejmě jedná o možnosti financování dalších domácích priorit,” vypočítává Vilém Frček.

A. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF)

Zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako je např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod. Byl založen v roce 1975 a dodnes je objemem finančních prostředků největším fondem.

Dotace EU, Evropská unie, ROP - ilustrační fotoPro současné finanční období 2021–2027 byly stanoveny následující priority s cílem učinit EU a její regiony:

• Více konkurenceschopnými a inteligentnějšími cestou inovací a podpory malých a středních podniků, digitalizace a digitálních možností propojení;

• Zelenějšími, bezuhlíkovými a odolnějšími proti výkyvům;

• Více provázané s pomocí vylepšené mobility;

• Sociálnější, podporující efektivní a inkluzivní zaměstnanost, vzdělanost, dovednosti, sociální začlenění, rovný přístup ke zdravotní péči, silnější roli kultury a udržitelný turismus;

• Bližší k občanům s důrazem na lokálně řízený rozvoj, udržitelný růst měst napříč EU.

Evropský sociální fond (ESF)

ESF podporuje od roku 1957 aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Fond je zaměřen na neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorbu inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti či rozvoj vzdělávacích programů.

Fond soudržnosti (FS/CF)

Jinak také Kohezní fond je na rozdíl od strukturálních fondů určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (např. transevropské sítě), ochranu životního prostředí a na oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Fond vznikl v roce 1993.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD)

Je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny, kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. EAFRD vznikem v roce 2007 nahradil Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond.

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF/EMFF)

Je finanční nástroj na podporu rybolovu, který spadá do společné rybářské politiky EU. Fond podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a ochraně životního prostředí. Financuje aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (např. odbahňování rybníků), investice míří také na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizaci plavidel, podporu likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury apod. Pro programové období 2014-2020 EMFF nahradil Evropský rybářský fond (EFF).

B. DALŠÍ FONDY

Mimo strukturálních a investičních fondů podporuje Evropská unie různorodé aktivity také díky prostředkům z dalších fondů. Mezi nimi je například:

Fond solidarity Evropské unie (EUFS)

Fond poskytuje rychlou a flexibilní finanční pomoc při velké přírodní katastrofě. O pomoc může zažádat členský stát, pokud jsou škody vyšší než 0,6 % jeho HDP. Z fondu lze poskytnout podporu také na preventivní opatření proti přírodním katastrofám.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)

Za jeho přispění jsou financovány projekty na pomoc pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace, tj. například v případě bankrotu velkého podniku, při přemístění továrny mimo území EU nebo v případě, kdy je v určitém regionu v jednom odvětví propuštěno mnoho lidí najednou.

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

FEAD podporuje členské státy EU při poskytování materiální pomoci nejchudším obyvatelům. Jsou z něj nakupovány např. potraviny, oblečení a nezbytné předměty osobní potřeby, tj. např. hygienické potřeby apod. Cílem fondu je podpořit sociálně slabé v jejich lepší integraci do společnosti.

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Fond podporuje účinné řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoj společného přístupu Evropské unie v oblasti azylu a přistěhovalectví. Tento fond se skládá ze čtyř dalších fondů: Fondu pro vnější hranice (EBF), Evropského návratového fondu (RF), Evropského uprchlického fond (EFR) a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF).

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

EFSI má podpořit dlouhodobý hospodářský růst a konkurenceschopnost v Evropské unii. Jeho cílem je posílit soukromé investice do projektů v různých oblastech, např. do infrastruktury, výzkumu a inovací, vzdělávání, zdravotnictví nebo informačních a komunikačních technologií. Fond funguje od roku 2015 a je financován z rozpočtu EU a z prostředků Evropské investiční banky.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď