EP chce po Evropské komisi záchranný plán pro víceletý rozpočet

foto Evropský parlament

Současná zdravotní krize nás ještě naléhavěji nutí řešit riziko, že příští sedmiletý finanční rámec nezačne platit od 1. ledna 2021, shodují se europoslanci. Pro předložení nového záchranného plánu stanovili datum 15. června.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a Evropský parlament (EP) mají za sebou důležitý test vzájemné spolupráce. Von der Leyenová, která coby zvolená šéfka komise v červenci 2019 prohlásila, že „pokud tato sněmovna z pověření většiny svých poslanců přijme usnesení, prostřednictvím kterého požádá komisi, aby předložila legislativní návrhy, zavazuji se, že odpovím legislativním aktem, který bude plně respektovat zásady proporcionality, subsidiarity a lepší tvorby práva.“

Svůj slib, který se v daném případě týká schvalování Víceletého finančního rámce (VFR) na léta 2021 až 2027, začal plnit už dříve (viz níže). A bude v tom muset pokračovat. Většina europoslanců, v reakci na její představení aktuálního stavu VFR, podpořila ve středu vlastní legislativní usnesení (viz box). Podle něj musí komise na jejich požadavky odpovědět, nebo je informovat o důvodech, proč tak nemůže učinit.

Na probíhajícím květnovém plenárním zasedání EP, které se většinově koná v režimu „na dálku”, hlasovali členové EP poměrem hlasů 616 (pro), 29 (proti) a 46 (zdrželo se hlasování). V usnesení žádají Evropskou komisi o předložení tzv. pohotovostního plánu pro VFR, a to do 15. června 2020.

Platí, že pokud nebude nový VFR k dispozici ani 1. ledna 2021, současné rozpočtové stropy budou automaticky prodlouženy, avšak mnoho programů EU, například kohezní politiky, výzkumu či Erasmus, ukončí platnost. Pohotovostní plán by měl zajistit kontinuitu těchto programů pro občany, regiony, obce, zemědělce, univerzity či firmy, které jsou financovány programy EU, a vyloučit jakékoli riziko, že současný VFR nebo současné programy budou ukončeny anebo neřízeně prodlouženy.

Komplikace má jméno pandemie

Poslanci zároveň zdůraznili, že pohotovostní plán by měl dočasně přeorientovat rozpočet na řešení a zmírnění okamžitých ekonomických a sociálních dopadů pandemie covid-19. Parlament v této souvislosti požaduje větší flexibilitu čerpání prostředků a zároveň jejich navýšení tak, jak tomu bylo v případě letošního rozpočtu.

K rozsáhlému balíčku opatření zaměřených na obnovu a rekonstrukci evropské ekonomiky, který zahrnuje navýšení VFR, vyzval EP v předešlém usnesení ze 17. dubna. Podle nového usnesení by pohotovostní plán mohl poskytnout lepší základ pro oživení a politické priority Evropské unie ve srovnání s opožděným nebo nevyhovujícím Víceletým finančním rámcem.

„Současná situace vyžaduje mimořádná řešení. Obáváme se, že nový VFR 2021 až 2027 nebude kvůli nashromážděným vážným zpožděním připraven včas. Proto naléhavě žádáme Evropskou komisi, aby předložila návrh pohotovostního plánu pro rozpočet na příští rok. V dobách krizí a nestability by příjemci z rozpočtu EU měli mít jasnou představu o příštím roce. Poslanci Evropského parlamentu hledají všechna možná řešení pro zajištění stability rozpočtu EU,“ uvedl poslanec-zpravodaj Jan Olbrycht (EPP).

Spoluzpravodajka Margarida Marquesová (S&D) řekla, že občané, podniky a občanská společnost by nerozuměli tomu, proč 1. ledna 2021 nemáme platný rozpočet EU. „Už před pandemií bylo těžké přijmout tento stav, ale dnes, během tvrdých dopadů nákazy covid-19 na rodiny, školy, podniky a ekonomiky, je to ještě o dost těžší,” podotkla.

V sázce je celá sedmiletka

Evropská unie potřebuje nový horizont rozpočtového plánování na dalších sedm let, protože současný dlouhodobý rozpočet EU vyprší 31. prosince 2020. Evropská komise představila návrh příštího Víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2021 až 2027 v květnu 2018. V důsledku současné zdravotnické krize a jejích následků oznámila, že v květnu 2020 přeloží přepracovanou verzi, což se stalo teď.

Evropský parlament zaujal postoj v listopadu 2018 a znovu jej potvrdil v říjnu 2019. Evropská rada, třetí rozhodující instituce v EU, se na svém postoji doposud neshodla.

Výňatek z legislativního usnesení EP

Evropský parlament

1. žádá, aby komise do 15. června 2020 na základě příslušných právních základů pro jednotlivé výdajové programy a s ohledem na čl. 312 odst. 4 SFEU předložila v souladu s doporučeními uvedenými v připojené příloze návrh na pohotovostní plán VFR, který poskytne záchrannou síť na ochranu příjemců programů Unie;

2. žádá, aby pohotovostní plán VFR:

– zrušil nebo posunul časová omezení stanovená v základních aktech všech příslušných výdajových programů VFR,

– v případě, že to je z právního hlediska nezbytné, tj. zejména u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení, aktualizoval příslušné finanční částky na základě technického prodloužení úrovní stanovených pro rok 2020,

– přezkoumal pravidla a cíle příslušných výdajových programů, tak aby bylo v rámci těchto programů možné dočasně přijmout opatření na řešení a zmírnění přímých hospodářských a sociálních důsledků pandemie COVID-19 a na podporu oživení,

– umožnil za tímto účelem cílená navýšení prostředků vycházející z pozitivních opatření, která byla přijata již v rámci rozpočtu na rok 2020, a zavedení nejnaléhavějších nových nástrojů a iniciativ v rámci balíčku opatření na obnovu a rekonstrukci po ukončení pandemie covid-19;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a doporučení, které je přílohou tohoto usnesení, Evropské komisi a Evropské radě.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

12°C

Dnes je úterý 29. září 2020

Očekáváme v 21:00 11°C

Celá předpověď