České operační programy

foto Čtyřkolejná trať, kterou buduje Správa železnic mezi Hostivaří a hlavním nádražím v Praze. Na snímku z 26. listopadu 2020 je budoucí zastávka Eden.

Operační program (OP) je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost, životní prostředí apod.), který zpracovávají členské země EU. V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. OP obsahují popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI). Nechybí ani uvedení výčtu těch, kteří mohou o finanční prostředky žádat.

Fotogalerie

“Většina programů zaměřených na politiku soudržnosti se ukázala jako úspěšná a funkční, proto pokračuje i v novém programovém období 2021–2027. Jedná se o Integrovaný regionální operační program, OP Jan Amos Komenský (navazuje na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), OP Zaměstnanost+, OP Životní prostřední, OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (navazuje na OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), OP Doprava, OP Rybářství a OP Technická pomoc,” uvádí vedoucí tiskového oddělení ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Rezort, za který hovoří, od vstupu ČR do EU zastává koordinační roli Národního orgánu pro koordinaci procesu čerpání.

Nově vznikl OP Spravedlivá transformace, který řeší dopady odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj). Naopak pokračovat už nebude samostatný program Praha – pól růstu – ten vznikl kvůli tomu, že Praha byla nejvíce rozvinutý region, pro který platila jiná pravidla.

Žadatelé z Prahy ale i tak budou mít nárok na evropskou podporu – budou moci žádat v ostatních programech nebo iniciativách, podotýká Vilém Frček.

Poslední velkou změnou je, že Program rozvoje venkova už nebude řazený mezi výše zmíněné programy politiky soudržnosti. “Bude pokračovat i nadále, ale bude čerpat z jiného fondu než programy zaměřené na soudržnost regionů,” připomíná Vilém Frček.

Na příští roky se Česku podařilo vyjednat rekordní částku, kterou bude moci z rozpočtu EU čerpat. "Jenom na politiku soudržnosti půjde více než 550 miliard korun. Další stovky miliard bude mít Česká republika k dispozici i v nových nástrojích EU reagujících na současnou pandemickou krizi a na výzvy s ní spojené. Dohromady budeme moci v příští letech využít skoro bilion korun,” uzavírá vedoucí tiskového oddělení MMR Vilém Frček. 

OP 2021–2027 

Doprava

Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

OP Doprava má tři věcné priority, čtvrtá je určena pro Technickou pomoc:

Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě;

Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě;

Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva;

Priorita 4 – Technická pomoc. 

Integrovaný regionální operační program 

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.  

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky. 

Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních – počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje.

Pro dosažení změn je potřeba zaměřit se jak na rovné příležitosti a zajištění spravedlivosti ve vzdělávání, tak na modernizaci obsahů a metod vzdělávání podporujících přístup k vysoce kvalifikovaným pracovním pozicím, k přeměně hospodářství a k adaptibilitě v profesní dráze každého jednotlivce, které ho ochrání před nezaměstnaností a chudobou. Excelenci a nezbytnou podporu výzkumu a vývoje je třeba podpořit zejména v těch oblastech, které mají potenciál přispět k dalšímu rozvoji společnosti a ekonomiky a které budou řešit celospolečenské problémy nejen na národní, ale také evropské úrovni. Výzkum a vzdělávání jsou nutnou podmínkou naší budoucnosti. 

Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí. 

Zaměstnanost+

Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi jeho priority patří: 

  • Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb;
  • Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce;
  • Modernizace institucí na trhu práce;
  • Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního životy;
  • Fungující systém dalšího profesního vzdělávání;
  • Podpora a využití pracovní mobility;
  • Sociální začleňování;
  • Sociální bydlení;
  • Klientsky orientované sociální služby;
  • Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče.

Technická pomoc

Smyslem programu je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků. 

Rybářství

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 – 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.

V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Alokace národních programů:

 

Program

Alokace v mld. EUR

Alokace v mld. Kč

Doprava

4,9

126,8

Integrovaný regionální operační program

4,8

125,2

Technologie a aplikace

pro konkurenceschopnost

3,1

81,8

Jan Amos Komenský

2,5

66,3

Životní prostředí

2,4

62,4

Spravedlivá transformace

1,6

42,9

Zaměstnanost+

1,5

38,1

Technická pomoc

0,24

6,3

Rybářství

0,03

0,78

Celkem

21,1

550,5

 

Zdroj: DotaceEU.cz 

(Částky výše jsou zaokrouhlené. K přepočtu z EUR na Kč je použitý kurz 26,11 Kč za 1 EUR.) 

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je pondělí 20. března 2023

Očekáváme v 21:00 8°C

Celá předpověď