Co je Konference o  budoucnosti Evropy

foto V sobotu 23. října diskutovalo druhé plenární zasedání konference v Evropském parlamentu ve Štrasburku o příspěvcích občanů. Příští plénum se sejde 17. a 18. prosince.

Konference o budoucnosti Evropy představuje jedinečnou příležitost k diskusi mezi evropskými občany o výzvách a prioritách Evropy. Jde o první masivní veřejnou diskusi na speciální vícejazyčné digitální platformě futureu.europa.eu.

Fotogalerie

Konference o budoucnosti Evropy (CoFoE) nabízí prostor k zamyšlení nad tím, jakou si lidé přejí pro Evropskou unii budoucnost. Je výsledkem závazku Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise, že tyto instituce budou Evropanům naslouchat a budou se v souladu se svými pravomocemi doporučeními občanů zabývat. Slavnostní zahájení konference připadlo na Den Evropy 9. května, ustavující plenární schůze se konala ve Štrasburku 18. a 19. června. Řádné plenární zasedání se odehrálo tamtéž 22. a 23. října, znovu by se mělo plénum sejít 17. a 18. prosince. Závěry z konference a pokyny týkající se budoucnosti Evropy se očekávají nejpozději na jaře 2022.

Kdo se může konference zúčastnit?

Zapojit se mohou evropští občané ze všech společenských vrstev a ze všech částí unie, přičemž ústřední úlohu při utváření budoucnosti evropského projektu budou mít mladí Evropané.

Pořádat akce a přispívat nápady mohou také evropské, celostátní, regionální a místní orgány, stejně jako občanská společnost a další organizace. Všichni účastníci musí respektovat hodnoty stanovené v Listině zásad.

Co je součástí konference?

  • Vícejazyčná digitální platforma – místo, kde mohou občané sdílet své nápady a kam mohou zasílat on-line příspěvky. Ty budou po celou dobu trvání konference shromažďovány, analyzovány, monitorovány a zveřejňovány.
  • Decentralizované akce – on-line akce, prezenční akce a jejich kombinace pořádané občany, organizacemi nebo celostátními, regionálními a místními orgány po celé Evropě.
  • Panelové diskuse evropských občanů – skupiny, které budou diskutovat o různých tématech a předkládat návrhy; budou reprezentativní z hlediska zeměpisného původu, genderu, věku, socioekonomického zázemí a úrovně vzdělání.
  • Plenární zasedání konference – zasedání, která zajistí, aby doporučení vycházející z panelových diskusí občanů konaných na vnitrostátní a celoevropské úrovni, seskupená podle témat, byla projednávána bez předem stanoveného výsledku a bez omezení na předem stanovené oblasti politiky. Plenární zasedání konference se skládají ze 108 poslanců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady EU (dva z každého členského státu) a tří členů Evropské komise, jakož i 108 zástupců všech vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, a z občanů. 108 občanů bude diskutovat o nápadech vycházejících z panelových diskusí evropských občanů či mnohojazyčné platformy: 80 zástupců z panelových diskusí evropských občanů, z nichž alespoň jedna třetina bude mladší 25 let, a 28 z panelových diskusí jednotlivých členských států či akcí spojených s konferencí a předseda Evropského fóra mládeže.

Dále se zúčastní 18 zástupců Výboru regionů a 18 zástupců Hospodářského a sociálního výboru, 6 volených zástupců regionálních orgánů a 6 volených zástupců místních orgánů, 12 zástupců sociálních partnerů a 8 zástupců občanské společnosti. V případech, kdy se diskuse dotýkají úlohy EU na mezinárodní scéně, musí být přizván také vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Rovněž mohou být osloveni zástupci klíčových zúčastněných subjektů. Plenární zasedání konference musí respektovat genderovou vyváženost.

Jaká je úloha digitální platformy?

Digitální platforma je centrálním prvkem celé konference – slouží jako nástroj, jehož prostřednictvím se můžete do konference zapojit a vyjádřit se. Zde se mohou občané podělit o své myšlenky týkající se Evropy a změn, které je třeba uskutečnit, zjistit, co si myslí ostatní, najít akce, které se konají v jejich blízkosti, uspořádat vlastní akci nebo sledovat pokrok a výsledky konference.

Jak mohou lidé vyjádřit svůj názor?

Stačí si vybrat ze široké škály témat a sdělit konferenci svůj názor. Nápady budou po celou dobu trvání konference shromažďovány, analyzovány, monitorovány a zveřejňovány na platformě a následně budou promítnuty do panelových diskusí evropských občanů a plenárních zasedání. Mechanismus zpětné vazby zajistí, že nápady vyjádřené během konference a jejích akcí vyústí v konkrétní doporučení pro akce ze strany EU. Konečný výsledek konference bude představen ve zprávě určené společnému předsednictví. Všechny tři orgány urychleně zhodnotí, jak na tuto zprávu účinně navázat – každý v rámci svých pravomocí a v souladu se smlouvami.

Kdo konferenci vede?

Konference se koná pod záštitou všech tří orgánů EU, zastoupených předsedou Evropského parlamentu, předsedou Rady EU a předsedkyní Evropské komise, kteří budou působit jako její společné předsednictví.

Společné předsednictví podporuje výkonná rada, které spolupředsedají všechny tři orgány (poslanec Evropského parlamentu Guy Verhofstadt, Gašper Dovžan, státní tajemník pro záležitosti EU slovinského předsednictví Rady EU a místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za demokracii a demografii Dubravka Šuica) a která mu pravidelně podává zprávy. Výkonná rada odpovídá za přijímání rozhodnutí na základě konsensu, pokud jde o práci konference, její procesy a akce, za dohled nad průběhem konference a za přípravu jejích plenárních zasedání, včetně příspěvků občanů a kroků přijímaných v reakci na ně.

Výkonné radě je v práci nápomocen nevelký společný sekretariát složený ze stejného počtu zástupců všech tří orgánů.

Co se bude dít s diskusními názory a nápady?

Diskuse budou tematicky strukturovány na základě doporučení z panelových diskusí evropských občanů a příspěvků získaných z vícejazyčné digitální platformy. Platforma je jediným místem, kde budou shromažďovány, analyzovány a zveřejňovány příspěvky ze všech akcí souvisejících s konferencí. Plénum předloží své návrhy výkonné radě konference, která vypracuje zprávu v plné součinnosti a transparentnosti s plenárním zasedáním. Zpráva bude zveřejněna na vícejazyčné digitální platformě.

Jaký bude výsledek Konference?

Konečný výsledek konference bude představen ve zprávě společnému předsednictví. Trojice orgánů by následně měla co nejdříve rozhodnout, jak co nejúčinněji – v rámci svých pravomocí a v souladu se smlouvami EU – naváže na tuto zprávu pomocí konkrétních opatření.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je pátek 9. června 2023

Očekáváme v 19:00 18°C

Celá předpověď