Unikátní česká studie LIBUŠE ukončena: Ukázala cestu, jak díky HPV DNA testům snížit riziko vzniku rakoviny děložního čípku v ČR

foto

Praha 10. ledna 2022 (PROTEXT) - Tříletý výzkum jehož cílem bylo zlepšit výsledky preventivních gynekologických vyšetření děložního čípku byl ukončen. Unikátní česká studie LIBUŠE doložila, že kombinace HPV DNA testu a cytologického stěru má čtyřikrát vyšší schopnost detekovat závažné přednádorové změny děložního čípku ve srovnání s tradičním postupem založeným pouze na samostatném cytologickému stěru. Negativní výsledek obou testů navíc přinesl excelentní tříletý negativní předpoklad rozvoje závažných změn dosahující 99,7 %. Dva testy HPV během tříletého intervalu dokázaly významně zlepšit zdraví sledovaných a významně snížit riziko možného onemocnění rakovinou děložního čípku.

Česká studie LIBUŠE probíhala po dobu tří let a zapojilo se do ní více než 2400 žen ve věku od 30 do 60 let z 12 gynekologických center ze všech regionů ČR. Jejím cílem bylo získat data o výskytu infekce lidskými papilomaviry (HPV), které jsou původcem rakoviny děložního čípku. Díky detekci pohlavně přenosné infekce HPV pomocí citlivého HPV DNA testu lze významně zvýšit citlivost screeningu rakoviny děložního čípku. Pozitivní výsledek testu umožňuje včas a přesně identifikovat pacientky, kterým rakovina děložního čípku hrozí.

Významně poklesl výskyt závažných předrakovinových změn

Studie LIBUŠE začala v roce 2018, kdy došlo k prvnímu kolu kombinovaného vyšetření. Již tehdy se potvrdilo, že společné vyšetření HPV DNA testu a tradiční cytologie dokáže zachytit 4krát více závažných předrakovinových změn. Při studii bylo navíc využito i speciální cytologické barvení, které na základě průkazu tzv. biomarkerů může pomoci stanovit, zda infekce HPV začíná postupovat směrem k přednádorovým změnám děložního čípku. Díky dvěma barvivům byly detekovány současně proteiny p16 a Ki-67, jejichž přítomnost v buňce indikuje, že infekce HPV přechází do onkogenní transformace. Detekce HPV u pacientek umožnila v dalších krocích identifikovat závažné předrakovinové změny a takto nemocné pacientky podstoupily operaci. Zbylá skupina sledovaných žen poté představovala pacientky s významně nižším dlouhodobým rizikem rozvoje předrakovinových nebo rakovinových změn na děložním čípku.

"Po třech letech sledování byly oba testy zopakovány a výsledky potvrdily výrazné snížení frekvence abnormálních cytologických nálezů, snížení frekvence pozitivity HPV testu, snížení potřeby odeslat pacientky na specializované kolposkopické vyšetření děložního čípku, a především významný pokles výskytu závažných předrakovinových změn. Data jednoznačně doložila, že kombinace obou vyšetření podstatně zvyšuje bezpečnost a citlivost gynekologického preventivního vyšetření pro všechny pacientky, které na vyšetření pravidelně docházejí," seznámil s výsledky studie LIBUŠE její hlavní odborný garant prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Velmi uklidňující informaci přinesla studie především pro ženy s negativním výsledkem HPV DNA testu i cytologického stěru, protože riziko rozvoje závažného nálezu u nich dosahovalo po třech letech pouze 0,3 %.

Počet infikovaných žen během tří let poklesl o třetinu

Analýza dat ze studie LIBUŠE dále doložila, že po třech letech došlo ve sledované populaci k poklesu frekvence HPV pozitivních žen o třetinu z původních 7,4 % na 5,3 %. Důvodem poklesu bylo jednak ošetření části pozitivních žen s prokázaným nálezem předrakovinových změn způsobených infekcí a jednak spontánní eliminace části HPV infekcí působením vlastní obranyschopnosti. Průměrný věk, kdy docházelo k eliminaci viru, byl 41 let. "Pokles frekvence HPV pozitivity tak snížil i množství žen, které jsou dlouhodobě v riziku rozvoje rakoviny děložního čípku. HPV infekce má dynamický vývoj. Může být zcela eliminována z organismu vlivem vlastní obranyschopnosti, ale může být naopak nově přenesena, například v situaci, kdy má žena nového či nestálého partnera," popisuje prof. Sláma. V průběhu studie LIBUŠE byla nová infekce zjištěna u 88 žen z celkových 2409 pacientek. Zajímavým faktem bylo, že průměrný věk žen s novou infekcí byl v rozmezí mezi 41. a 47. rokem života. Podstatná je rovněž skutečnost, že u části žen infekce přetrvávala v bezpříznakové formě od počátku sledování a takové pacientky bude třeba i po ukončení studie dále častěji kontrolovat.

Data silně podporují rozšíření vyšetření HPV DNA i na skupinu žen po padesátce

Studie LIBUŠE poskytla zároveň varující zjištění, že HPV může být přítomen i v organismu zralých žen. Ve věku nad 45 let je dlouhodobě asi 4 % HPV DNA pozitivních žen a podle dat získaných ze studie se i v této skupině mohou ženy nakazit novou HPV infekcí. Nejvyšší frekvence zcela nové nákazy HPV byla zaznamenána u žen s průměrným věkem 41 let, poněkud nečekaně bylo ale identifikováno ve skupině žen s průměrným věkem 47 let nejvíce opakovaných infekcí – tzv. reinfekcí.

"Současná strategie vyšetření, která doporučuje provedení stěru na HPV DNA ve 35 a ve 45 letech, tak může část pacientek s opakovanou infekcí získanou v pozdějším věku minout. Uvedená data proto silně podporují rozšíření vyšetření HPV DNA i na skupinu žen po 50. roce života," doporučuje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. U řady žen HPV infekce přetrvává mnoho let nebo dokonce desetiletí a rozvoj rakoviny děložního čípku je nenápadný a bezpříznakový. Zároveň ve vyšším věku značná část žen přestává chodit na pravidelné gynekologické prohlídky. Z tohoto důvodu k odhalení případných patologických změn u starších pacientek dochází mnohdy až ve chvíli, kdy je onemocnění rozvinuté. "Výskyt pokročilých případů rakoviny děložního čípku má v ČR dlouhodobě vrchol kolem 60. roku života. Testování žen v 55 letech má proto potenciál identifikovat podstatnou část rizikových žen v předrakovinovém stadiu a adekvátně se o ně postarat," uvádí Sláma.

Ženy ve věku 35 a 45 let mají HPV DNA test hrazený pojišťovnou

HPV DNA testy jsou dostupné všem ženám v České republice, které se mohou nechat testovat u svého gynekologa. Test se odebírá stěrem z děložního čípku stejně jako cytologické vyšetření, lze jej dokonce provést i současně. "Testovat se na přítomnost rizikových typů HPV se může žena v každém věku, která si chce zpřesnit riziko rozvoje rakoviny děložního hrdla. Testování na HPV nedoporučujeme pouze mladým ženám bez obtíží, protože přítomnost HPV infekce mezi mladými lidmi do 30 let je velmi častá a ve většině případě samovolně odezní. 35leté a 45leté ženy mají HPV test hrazený ze zdravotního pojištění, ostatní ženy si jej hradí samy – smysluplnost HPV testace může každá žena konzultovat se svým registrujícím gynekologem," uvádí MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Počet provedených HPV DNA testů se v roce 2021 ztrojnásobil

Příznivé výsledky studie LIBUŠE, které prokázaly efektivitu kombinace cytologie a HPV DNA testu, ve shodě s doporučením Světové zdravotnické organizace, přispěly ke změně screenigu karcinomu děložního čípku v České republice. Od 1. ledna 2021 ženy v uvedených věkových kategoriích (35 let + 364 dní a 45 let + 364 dní) mají nárok na HPV DNA test zdarma. Tento fakt vedl k navýšení počtu prováděných HPV DNA testů v roce 2021. „Od zavedení testování HPV pro 35leté a 45leté ženy v rámci celonárodního Programu pro screening karcinomu děložního hrdla při preventivní gynekologické prohlídce došlo k významnému navýšení počtu testů HPV, objem se asi ztrojnásobil. HPV test byl i před touto změnou hrazen zdravotními pojišťovnami v rámci tzv. triage, což je způsob třídění při abnormálním cytologickém nálezu na pacientky s vyšším rizikem, které vyžadují další ověření nálezu podle standardizovaných postupů České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, a jako test 'vyléčení' po konizaci pro prekancerózu nebo karcinom,“ informuje MUDr. Markéta Trnková z laboratoře AeskuLab Patologie.

Až polovina žen možnosti podstoupit HPV DNA test nevyužila

Základním předpokladem úspěšného boje s rakovinou děložního čípku však zůstává apel na ženy, aby nepodceňovaly preventivní gynekologické prohlídky, navštěvovaly pravidelně svého lékaře a podstupovaly dostupná vyšetření. Jedině tak mohou zásadním způsobem ovlivnit nepříznivou prognózu pozdě zjištěné rakoviny. Ačkoliv mají ženy ve věku 35 a 45 let možnost HPV testace hrazené zdravotní pojišťovnou, ne všechny tento benefit využily. "I přes až trojnásobné navýšení HPV testů proti minulým letům máme stále určité rezervy. Výsledky z našich laboratoří AeskuLab Patologie ukazují, že asi polovina žen v daných věkových skupinách ještě nebyla na HPV vyšetřena," deklaruje MUDr. Trnková. K osvětě mohou ženám pomoci zejména jejich gynekologové, ale i praktičtí lékaři, kteří jsou s pacientkami v kontaktu.

Mezi českými ženami, které navštěvují gynekologa, je okolo 8 % HPV pozitivních

Evropská data ukazují, že v populaci žen starších 30 let lze očekávat asi 6–12 % HPV pozitivních žen. Výsledky studie Libuše prokázaly, že v populaci českých žen, které pravidelně navštěvují gynekologické preventivní kontroly, je 7,4 % HPV pozitivních. Jde tak o relativně malou, ale o to lépe definovanou skupinu žen, které jsou v riziku budoucího rozvoje rakoviny děložního čípku. Všechny pozitivně testované pacientky proto vyžadují specializované vyšetření nebo častější kontroly.

Podobné výsledky, jaké byly zjištěny ve studii LIBUŠE, potvrzují i laboratoře. "Předběžné výsledky ukazují, že mezi vyšetřenými ženami je asi 8 % HPV pozitivních, a z toho u třetiny je přítomen vysoce rizikový typ HPV 16. Tyto ženy jsou v dané chvíli bez abnormalit v cytologickém vyšetření, jsou však ve výrazně vyšším riziku vzniku přednádorových nebo nádorových změn, a proto jim bude doporučeno další vyšetření – expertní kolposkopie, a budou dále sledovány, aby se předešlo vzniku karcinomu," vysvětluje MUDr. Trnková. "Když si to velmi zjednodušíme, lze říci, že 3 ženy ze 100 otestovaných v rámci nového schématu jsou v nejrizikovější skupině a můžeme aktivně předejít tomu, aby onemocněly zhoubným nádorem," doplňuje.

IBUŠE dokázala významnou přidanou hodnotu HPV testování

Ze studie vyplynuly velmi pozitivní závěry. Dva testy HPV v odstupy 3 let spolu s cytologií a tříděním pomocí stanovení biomarkerů p16/Ki-67 dokázaly významně zlepšit zdraví a snížit riziko možného onemocnění ve skupině žen, které se účastnily studie LIBUŠE. Frekvence HPV infekce se snížila ze 7,4 % na 5,3 % a výskyt prekanceróz se snížil z 1,41 % na 0,21 %. Studie jednoznačně dokazuje významnou přidanou hodnotu HPV testování u žen, které na screening pravidelně chodí. Negativní výsledky obou testů navíc znamenají mizivé dlouhodobé riziko vzniku rakoviny čípku. Zpřesnění vyšetření umožňuje mnohem citlivěji odlišit ženy, které je možné dlouhodobě uklidnit a naopak ženy, kterým je třeba v rámci preventivních vyšetření věnovat více úsilí. Pro dosažení ještě lepších výsledků v boji proti rakovině děložního čípku je třeba navýšení počtu žen, které budou moderními HPV testy vyšetřeny. Někdy totiž stačí jen málo. Jedna návštěva u gynekologa a jeden test HPV DNA.

Kontakt pro média:

Vlaďka Svobodová

GUIDELINE DIGI & PR

e-mail: vladka.svobodova@guideline.cz

15°C

Dnes je pondělí 20. března 2023

Očekáváme v 15:00 14°C

Celá předpověď