Češi pomáhají v Moldavsku s odstraněním ekologických zátěží v areálu transformátorové stanice

foto

Praha 22. října 2020 (PROTEXT) - V polovině října velvyslanec České republiky v Moldavské republice, Zdenek KREJČÍ, spolu s guvernérkou autonomní oblasti GAGAUZIA, Irinou VLAH, slavnostně zahájili nový projekt financovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojově agentury: "Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti". Projekt je naplánován do konce listopadu 2021.
Cílem projektu je nalezení koncepčního řešení pro areál trafostanice 400/110/35 kV ve Vulcăne?ti, kde v roce 1979 vybuchlo téměř 1000 kondenzátorů s následkem dlouhodobé kontaminace horninového prostředí v zasažené oblasti, a to látkami polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny (PCDD/F).


Výstupy projektu zahrnují podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod, v jehož průběhu bude vyhloubeno přes 400 sond podzemních vod za účelem odebrání cca 1200 vzorků a 4 hydrologické šachty o celkové hloubce 140 m, z nichž budou odebrány vzorky podzemních vod. Veškeré odebrané vzorky budou odvezeny do České republiky k laboratorní analýze. Na základě výsledků laboratorních analýz bude zhodnocena rizikovost lokality a bude navržena možnost jejího snížení (tzv. studie proveditelnosti). Dále budou zpracovány podklady pro realizaci nápravných opatření. Součástí projektu budou také semináře pro odbornou veřejnost.


Hlavním partnerem projektu s názvem Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti je státní podnik Moldelectrica, dalšími partnery jsou Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavska, POPs Sustainable Management Office, Autonomní oblast Gaugazie a další relevantní orgány státní správy. Projekt je dále monitorován a rovněž podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice. Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Moldavské republice již delší dobu rozvíjí své aktivity.


Konečnými příjemci projektu budou vedle provozovatele transformátorové stanice ve Vulcăneşti obyvatelé žijící v její blízkosti a zemědělci využívající okolní pozemky. Projekt ocení také obyvatelé oblastí, do kterých odtéká podzemní voda z lokality, kteří mohou být potenciálně vystaveni důsledkům znečištění životního prostředí. Zhodnocením rizikovosti a následnou realizací nápravných opatření bude eliminována migrace kontaminace do dalších složek životního prostředí i potravních řetězců.


Moldavská republika je prioritní zemí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Projekt navazuje na předchozí významné intervence a projekty České rozvojové agentury od roku 2006, zacílené na eliminaci rizika kontaminace životního prostředí, jako například: "Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku I a II", "Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku", "Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti" nebo "Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečného odpadu v Cişmichioi".


Kontakt:

Hana Čermáková

Project manager

Dekonta a.s.

Volutová 2523

158 00 Praha 5

27°C

Dnes je pátek 29. září 2023

Očekáváme v 9:00 22°C

Celá předpověď