YSL Beauty akceleruje svůj program Abuse Is Not Love bojující proti partnerskému násilí (Intimate Partner Violence, IPV)

foto

Globální kosmetická značka rozšiřuje své úsilí o vzdělávání široké veřejnosti v oblasti partnerského násilí a jeho varovných znaků, přičemž má za cíl proškolit do roku 2030 dva miliony lidí po celém světě.

Od loňského spuštění programu Abuse Is Not Love se společnost YSL Beauty významně podílela na vzdělávání více než 100 000 mladých lidí v otázce násilných vztahů a také na podpoře místních organizací. Na základě iniciativ z tohoto prvního roku nyní program

Abuse Is Not Love vstupuje do své další fáze, a to především rozšířením partnerství s neziskovými organizacemi v 17 zemích na čtyřech kontinentech. Značka také spustí nový online školicí nástroj, který bude poskytovat zdroje a podporu těm, kteří se nacházejí v násilných vztazích, a také nástroje těm, kteří jim chtějí pomáhat.

Program Abuse Is Not Love zahajuje další fázi své celosvětové expanze

Program Abuse Is Not Love byl spuštěn v roce 2020 v podobě tří významných partnerství s neziskovými organizacemi ve Spojených státech, Velké Británii a Francii. V letošním roce program rozšířil svůj záběr o partnerství s organizacemi v dalších 14 zemích, mezi nimiž je i Česká republika, čímž se celkový počet rozšířil na 17.

Tato místní partnerství se zaměřují především na vzdělávání ohledně devíti klíčových znaků partnerského násilí a na zvyšování povědomí o tom, jak zasáhnout, když se blízká osoba nachází v násilném vztahu. Doposud bylo proškoleno více než 100 000 osob v rámci i mimo rámec neziskových organizací (včetně 4 716 osob v rámci týmů společností L'Oréal a Yves Saint Laurent Beauty), přičemž cílem je do roku 2030 proškolit 2 miliony osob.

„Toto působivé tempo rozvoje programu dokládá neochvějný závazek naší značky bojovat proti partnerskému násilí v celosvětovém měřítku," prohlásil Stephan Bezy, mezinárodní generální ředitel Yves Saint Laurent Beauty. „V Yves Saint Laurent Beauty pevně věříme v podporu svobody a nezávislosti žen. Poznání o všudypřítomné povaze partnerského násilí a o tom, že jeho znaky bývají často našim očím skryté, naši značku více než kdy jindy motivuje k dalšímu rozšiřování programu v podobě podpory neziskových organizací po celém světě.“

Ambiciózní komunikační platforma pro sdílení vzdělávání a zdrojů

Významnou součástí tohoto globálního programu značky je spuštění webových stránek Abuse Is Not Love. Tyto webové stránky byly vytvořeny ve spolupráci s přední vědkyní, doktorkou Beth Livingston, americkou akademičkou zabývající se genderem a diverzitou, která prováděla výzkum v rámci programu Abuse is Not Love. Budou přístupné ve všech zemích a budou poskytovat školení a vzdělávací zdroje obětem násilných partnerů, a těm, kteří jim chtějí pomáhat.

Vzdělávací nástroj na těchto webových stránkách lidem pomůže pochopit mnohostrannou povahu násilných partnerských vztahů, jejich příznaky a návod, jak opustit nebo pomoci blízké osobě opustit takovýto vztah. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách programu: abuseisnotlove.com.

Výhled do budoucna: Ambiciózní cíle v boji proti naléhavému celosvětovému problému

Násilí ze strany intimních partnerů (IPV) zůstává jednou z nejčastějších forem násilí na ženách, přičemž téměř každá třetí žena na světě zažila IPV a/nebo sexuální násilí alespoň jednou v životě.[1] V rámci dalšího řešení tohoto problému plánuje Yves Saint Laurent Beauty v roce 2022 a dále až do roku 2030 program Abuse Is Not Love nadále rozšiřovat. Tato trvalá dynamika přiblíží značku k jejímu cíli stanovenému do roku 2030, kterým je proškolit 2 miliony lidí po celém světě v otázce příznaků zneužívání. Výzkumy ukazují, že IPV je doprovázeno klíčovými varovnými signály, a pokud se tyto varovné signály podaří odhalit dříve, mohou být jednotlivci schopni lépe rozpoznat zneužívající chování a díky tomu vyhledat nebo nabídnout pomoc.[2]

[1]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

[2]https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/signs-of-abuse

Partnerství s proFem v České republice

V České republice se značka YSL Beauty spojila s neziskovou organizací proFem o. p. s. ProFem usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. Snaží se zvýšit vnímavost společnosti k tématu násilí na ženách a naopak snížit toleranci jakýchkoliv jeho forem. Usilují o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci. ProFem poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílí se na prevenci a zvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí pořádáním akcí pro laickou i odbornou veřejnost a vydáváním poradenských a informačních publikací.Zaměřují se také na politický a legislativní lobbing: v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přispívají k řešení komplexních strukturálních problémů spojených s odstraňováním domácího a sexuálního násilí.

Cílení na mladé jako na rizikovou skupinu

Mnoho mladých ve věku 16-24 je vystaveno partnerskému násilí. Je proto důležité, aby byli mladí lidé již od mladého věku vzděláváni o partnerském násilí a jeho příznacích.

Ve spolupráci s proFem jsme připravili anonymní průzkum mezi 944 dotazovanými ve věkové hranici 15-25 let. Ptali jsme se, s jakými varovnými signály se setkali a jak tyto signály vnímají, ať už se s nimi setkali, či ne. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Znaky, se kterými se mladí ze dotazovaní setkávali nejčastěji:

- Vyčítání, že traví čas s někým jiným, než s partnerem – 50% dotazovaných

- Ignorování naštvaným partnerem – 38% dotazovaných

- Vyvolávání hádek ze žárlivosti – 36% dotazovaných

- Nucení k izolaci od lidí, se kterými si rozumí – 30% dotazovaných

- Nevyžádaná kontrola mobilního telefonu – 29% dotazovaných ti patřily:

S fyzickým napadením ze strany partnera se setkalo 12% dotazovaných. Pouze 43% dotazovaných ho ale považuje za důvod k rozchodu.

Při vlastní zkušenosti s partnerským násilím, nebo se zkušeností někoho blízkého by se 73% dotazovaných svěřilo kamarádovi či kamarádce. Považujeme proto za důležité, aby se ohledně varovných znaků partnerského násilí šířila osvěta a zvyšovala se tak šance na zachycení potenciálního násilného vztahu a včasného řešení, zaznamenáme-li ho ve svém okolí.

Nová vzdělávací kampaň s ambasadorkou Zoë Kravitz

The 2021 campaign roll-out will include an awareness video featuring YSL Beauty ambassador Zoë Kravitz, who is an important advocate for the cause and who has supported the Abuse is Not Love program since its launch last year. Along with this video, the brand will also launch a series of 9 animated videos about the nine signs of abuse, which will be shared on YSL Beauty’s platforms.

15.12.2021, 19:00, zdroj: PR

6°C

Dnes je pondělí 27. března 2023

Očekáváme v 21:00 1°C

Celá předpověď