Radiologická klinika je desátou klinikou Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici

foto Podepsání listin ustavujících v pořadí desátou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici. Zleva Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, předseda představenstva společnosti a doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP v Ústí nad Labem
Podepsání listin ustavujících v pořadí desátou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici. Zleva Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, předseda představenstva společnosti a doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP v Ústí nad Labem
Ing. Jiří Novák předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., blahopřeje MUDr. Filipu Cihlářovi, Ph.D., ke jmenování přednostou kliniky
Zdravotníci z radiologické kliniky

Ústí nad Labem 27. února 2018 (PROTEXT) - Krajskou zdravotní, a. s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od pondělí 22. ledna 2018 již deset klinik. Nově k současným devíti klinickým pracovištím přibyla Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Slavnostního aktu ustavení, které se uskutečnilo ve vědecké knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se zúčastnili zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., přednostové klinik a členové vedení ústecké UJEP a Fakulty zdravotnických studií (FZS).

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik - dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., byla slavnostně ustavena 4. září 2017.

"Cesta od radiodiagnostického oddělení k radiologické klinice trvala 15 let. Zlom nastal na přelomu let 2003 a 2004, kdy se radiodiagnostické oddělení přestěhovalo z centra města do nemocničního areálu na Bukově. Na post primáře nastoupil MUDr. Milouš Derner, který vytvořil novou koncepci oddělení a inicioval zavádění nových diagnostických i léčebných postupů. Pod jeho vedením se oddělení dynamicky rozvíjelo, počet lékařů se zdvojnásobil, počet vyšetření se zvýšil o stovky procent. Po celých 15 let pan primář usiloval o to, aby pracoviště patřilo ke špičkovým v rámci republiky. A musím konstatovat, že o to nejen usiloval, ale také to dokázal. Jeho úsilí je završeno ustavením kliniky," zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., který vyzdvihl personální práci primáře MUDr. Dernera, jenž po celou dobu svého působení předával zkušenosti mladým lékařům a věnoval se přípravě svého nástupce. Jím se stal MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., který zastává s účinností od 1. ledna 2018 pozici přednosty kliniky.

"Pan primář MUDr. Milouš Derner, kterému za vedení společnosti děkuji za jeho výbornou práci, z Krajské zdravotní neodchází a bude dál předávat své bohaté vědomosti a zkušenosti v jejích zdravotnických zařízeních," dodal Ing. Jiří Novák a vyslovil přesvědčení, že magnetickou rezonanci budou moci pacienti využívat ve všech pěti krajských nemocnicích již v letošním roce. Poté přítomné zevrubně seznámil s plánovanými stěžejními investičními akcemi v roce 2018 a strategickými cíli Krajské zdravotní, a. s.

"Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že desátá klinika v Masarykově nemocnici může vzniknout, a za dlouholetou a kvalitní spolupráci s univerzitou a Fakultou zdravotnických studií," řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a krátkým historickým exkurzem připomněl velkou tradici oboru rentgenologie v ústecké nemocnici, kterou ještě rozvedl ve své prezentaci přednosta nové kliniky MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. Prezentace je součástí této tiskové zprávy.

Rektor univerzity doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., kvituje, že Krajská zdravotní a univerzita spolu stále více a úžeji spolupracují. "Zanedlouho to budou tři roky, co jsem nastoupil do funkce, a na začátku mě trápilo, že v některých krajích se dokáží instituce na lecčems domluvit, pak jedou do Prahy spolu a díky společnému tlaku tam obstojí. Mám konkrétně na mysli ty z Moravskoslezského kraje, o nichž je to dobře známo... Trápilo mě, že v Ústeckém kraji jsem to takto nevnímal. Proto jsem se snažil, aby klíčoví aktéři - a za jednoho z nich považuji Krajskou zdravotní - čím dál častěji komunikovali o svých záměrech a čím dál více se poznávali. To samozřejmě vede k tomu, že spolupráce mezi nimi je snazší. Myslím si, že se to nám, tedy Krajské zdravotní, ústecké Masarykově nemocnici a univerzitě, daří," uvedl doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., který znovu deklaroval zájem o vybudování objektu pro Fakultu zdravotnických studií přímo v areálu nemocnice.

"Uděláme maximum pro to, abychom v letošním roce získali finanční prostředky, dokončili projekt stavby a spolu tak dosáhli toho, aby jak pro nás, tak i pro Krajskou zdravotní a Masarykovu nemocnici byla tato nová infrastruktura ku prospěchu. Jsem přesvědčený, že nejen peníze jsou podmínkou pro to, aby zdravotníci, lékaři zůstávali v našem regionu. Jsem přesvědčený, že nová infrastruktura přímo v areálu nemocnice přispěje k tomu, že zde zdravotnický personál zakoření a vybuduje si osobní vztahy, které odchodu budou více bránit, než je tomu dnes," řekl rektor UJEP.

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Klinika je nelůžkové pracoviště, které poskytuje základní i specializovanou diagnostiku a miniinvazivní léčbu pomocí zobrazovacích metod pacientům nemocnice, Ústeckého kraje a podle potřeby i pacientům z jiných oblastí republiky. Klinika má tedy nadregionální charakter v diagnostické i léčebné péči.

Radiologická klinika splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro všeobecnou radiologii, intervenční radiologii a vaskulární intervenční radiologii, je součástí center, která zajišťují nejmodernější a vysoce specializovanou léčebnou péči - Komplexního cerebrovaskulárního centra, Traumatologického centra, Komplexního onkologického centra.

Na radiologické klinice pracuje 20 lékařů, z toho 18 s nejvyšší atestací, 29 radiologických asistentů a devět zdravotních sester. Lékaři kliniky publikují průměrně osm vědeckých článků ročně, z toho zhruba polovina je v impaktovaných časopisech. Počet přednášek a prezentací celé kliniky je více než 20 ročně. Bohatá je i spolupráce s dalšími klinickými obory v rámci vědeckých grantů a společných publikací o vlastních výsledcích léčby. Lékaři kliniky budou na FZS UJEP zajišťovat ve vybraných studijních oborech výuku předmětu Radiologie a nukleární medicína v prezenční i kombinované formě studia.

Krajská zdravotní, a. s.

je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je se 6900 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Obrat k 31. 12. 2017 je předpokládán ve výši 6,698 miliardy Kč, pro rok 2018 je předpokládán obrat ve výši 7,163 miliardy Kč. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.

Kontakt:

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

tel.: +420 477 114 147

mobil: +420 734 415 792

e-mail: ivo.chrastecky@kzcr.eu

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

28°C

Dnes je čtvrtek 20. září 2018

Očekáváme v 19:00 25°C

Celá předpověď