V ČR budou už jen věznice s ostrahou nebo se zvýšenou ostrahou

foto Věznice, vězení, ostnatý drát, plot - ilustrační foto.

Praha - V Česku budou od letošního října dva druhy věznic - s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Z dosavadních čtyř typů budou zrušeny věznice s dozorem a dohledem. Změnu přináší novela trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Souhrnná novela obou předpisů má podle ministerstva spravedlnosti přispět k účinnější práci s vězni a ke snížení recidivy.

Soudům podle vládní novely zůstane pravomoc posílat odsouzené do jednoho ze dvou typů věznic. Ministerstvo upozornilo na to, že soudci přistupují k zařazování odsouzených rozdílně, takže obdobně rizikoví pachatelé se stejnou délkou trestu a stejnou charakteristikou osobnosti končí v různých typech věznic.

Do věznice se zvýšenou ostrahou by se proto podle novely měli dostat pachatelé s výjimečným trestem, členové organizovaných zločineckých skupin, pachatelé s minimálně osmiletým trestem za zvlášť závažný zločin nebo lidé odsouzení za úmyslný trestný čin, kteří utekli z vazby či z výkonu trestu. Těmto vězňům by Vězeňská služba nemohla povolit vycházky z věznice ani přerušení výkonu trestu. Ostatní odsouzené by soudy posílaly do věznic s ostrahou.

Předloha dále upravuje postup umístění pachatele do jednoho ze tří nových typů oddělení věznic, které se liší podle stupně zabezpečení. Rozhodoval by o něm sice ředitel věznice, případné odvolání pachatele by ale řešil trestní soud, nikoli generální ředitel Vězeňské služby. Na rozhodnutí o umístění do konkrétního oddělení věznice by se podílel vychovatel, speciální pedagog, psycholog i sociální pracovník. Prakticky stejný postup by platil i pro přeřazování vězňů.

Oběti kriminality dosáhnou na zabavené peníze, Zeman to umožnil

Lidé, kteří přišli k majetkové újmě trestnou činností, budou mít přístup k penězům, které prostřednictvím peněžitých trestů či trestu propadnutí majetku dosud od pachatelů získával stát. Nyní musejí oběti žádat o peníze formou exekuce, nově by je měli získat rozhodnutím soudu. Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí podepsal Zeman.

Dosud platí, že poškozený, kterému soud přizná majetkový nárok vůči pachateli trestného činu, musí tyto peníze vymáhat exekučně v civilním řízení. Vymahatelnost těchto nároků je podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) nízká, neboť pachatel má málokdy majetek, ze kterého by se poškození mohli hojit.

Majetek odvedený na základě soudně uložených trestů by nově nebyl příjmem státního rozpočtu, ale putoval by na zvláštní účet zřízený na ministerstvu spravedlnosti. Poškozený, který by vznesl svůj nárok vůči pachateli v rámci trestního řízení a soudy by mu jej uznaly, by se pak s žádostí obracel na ministerstvo. Podmínkou by bylo to, že soud v daném trestním řízení uložil některý z majetkových trestů. Právě z těchto peněz by pak mohl konkrétní poškozený či poškození čerpat. Ministerstvo ale upozornilo na to, že škoda způsobená pachatelem zajištěný majetek často výrazně převyšuje.

Peníze ze zvláštního účtu by podle novely dostala i probační a mediační služba na poskytování pomoci obětem trestných činů. Byla by to ale jen dvě procenta sumy. Ministerstvo předpokládá, že by obětem vyplácelo ročně asi 81 milionů korun.

Stát bude mít větší možnosti zabavit pachatelům majetek

Stát získá širší možnosti zabavit majetek odsouzeným pachatelům některých trestných činů. Počítá s tím novela trestního zákoníku a trestního řádu, kterou podepsal prezident Zeman.

Změny vycházejí z evropské směrnice. Členské státy EU podle ní musejí přijmout opatření umožňující úplné nebo částečné zabavení majetku odsouzeného pachatele, pokud má soud za to, že majetek pochází z trestné činnosti. Jde například o případ, kdy je hodnota majetku neúměrná zákonnému příjmu odsouzeného.

Zabrání části majetku není podle předlohy formou trestu, ale takzvaného ochranného opatření. Umožní postihovat i majetek, který nemá přímou souvislost se souzeným trestným činem, "je-li odčerpání takového majetku potřebné z důvodu ochrany společnosti před dalším pácháním trestné činnosti a je v souladu se zásadou, že stát má odčerpat všechen majetek, který byl získán v souvislosti s trestnou činností".

Rozšířené zabavení majetku by bylo možné použít podle novely u pachatelů odsouzených například za praní špinavých peněz, přijetí úplatku, podílnictví, krádež, padělání peněz, pletichy při zadání veřejné zakázky, výrobu drog či vydírání, a za trestné činy s nejméně čtyřletou horní hranicí trestní sazby. Zabavení by se mohlo týkat i majetku, který pachatel nabyl do společného jmění manželů nebo převedl do svěřenského fondu.

Kriminální původ majetku by nemusel být prokázán nade vší pochybnost, postačila by "silná míra pravděpodobnosti". Soud by vycházel z nepoměru mezi celkovým majetkem pachatele a jeho zákonnými příjmy, nebo toho, že pachatel opakovaně páchá ziskově orientovanou trestnou činnost, má styky s kriminálníky a převádí peníze zásadně v hotovosti.

Dokazování potřebné k uložení ochranného opatření by si soud ve složitějších případech mohl podle vládní novely vyhradit do samostatného veřejného zasedání, takže by s ním nezatěžoval hlavní líčení.

Senioři budou mít vyšší ochranu při šetření trestných činů

Senioři a seniorky se jako oběti trestných činů budou těšit vyšší ochraně, podobně jako například děti. Změnu přinese vládní novela, která seniory zařadí mezi zvlášť zranitelné oběti. Zeman tuto úpravu stvrdil svým podpisem.

Senioři budou mít nárok například na vyslechnutí speciálně školenými policisty. Budou si moci vybrat, zda je vyslechne muž, či žena. Dostanou rovněž právo na to, aby byli vyslýcháni jen jednou a nemuseli se v trestním řízení setkat s pachatelem.

O tom, kdo další bude mít na vyšší ochranu nárok, rozhodnou trestní orgány. Rozhodující by neměla být věková hranice, ale celkový psychický a zdravotní stav daného člověka.

Mezi zvlášť zranitelné mají podle novely patřit i oběti trestného činu teroristického útoku, činů spáchaných pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině nebo náboženství a činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Předloha taky upravuje vedení registru poskytovatelů pomoci obětem tak, aby tito lidé byli sami schopni si rychle vyhledat jednotlivé nabízené služby odborné pomoci. Částečně se rozšíří oprávnění obětí, které nehovoří česky, na překlad vybraných písemností.

Šikanózní insolvenční návrhy se omezí, Zeman podepsal novelu

Omezení šikanózních insolvenčních návrhů a podvodných oddlužovacích firem by měla přinést novela, kterou podepsal Zeman. Norma má také přispět ke zprůhlednění insolvenčních řízení a zpřísnění podmínek pro poskytování poradenství v oddlužení. Schválení novely již dříve uvítal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Předloha má více chránit adresáty šikanózních insolvenčních návrhů, tedy těch, jejichž cílem bývá vyřadit konkurenčního podnikatele z boje a poškodit jeho pověst. Soud by napříště mohl rozhodnout, že podezřelé návrhy v první fázi řízení nezveřejní v insolvenčním rejstříku. Soudci budou mít týden na jejich posouzení.

Navrhovatelé by taky museli skládat zálohy na náklady insolvenčního řízení. Pokud by návrh směřoval vůči podnikatelské právnické osobě, záloha by činila 50.000 korun, v ostatních případech 10.000 korun. Navrhovatel, jehož insolvenční návrh soud pravomocně odmítne, bude moci podat nový proti stejnému dlužníkovi nejdříve za půl roku.

Novela si také klade za cíl skoncovat se stavem, kdy si insolvenční správci ve velkém zřizují fiktivní provozovny, aby získali více případů. Správci by nově mohli zapsat v každém soudním obvodu jen jednu. Novela také posíluje dohled nad insolvenčními správci. Jejich provozovny budou muset mít otevřeno nejméně čtyři hodiny v týdnu. Zpřísní se taky podmínky pro změnu insolvenčního správce.

Svaz průmyslu a dopravy uvítal změnu kritérií pro posuzování úpadku firem v případě jejich platební neschopnosti a také vyšší pokuty za zjevně bezdůvodné věřitelské insolvenční návrhy. "Výsledná podoba novely je pro nás kompromisem. Nyní je po jejím schválení podstatné, aby byla bez zbytečných průtahů uvedena do praxe," uvedl člen představenstva svazu Pavel Juříček.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

Načíst další článek

4°C

Dnes je čtvrtek 18. ledna 2018

Očekáváme v 17:00 7°C

Celá předpověď